Wyszukiwarka
Spółka Komandytowo - Akcyjna
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Ola_W
Spóła Komandytowo - Akcyjna jest ostatnią spółką osobową, nieznana dotychczas prawu polskiemu, a wprowadzona Kodeksem Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.


Jest to spółka osobowa, w której wspólnicy pod własną firmą prowadza przedsiębiorstwo, w której co najmniej jeden z nich za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony, nazywa się komplementariusz, a co najmniej jeden z nich jest akcjonariuszem. Cechą charakterystyczną tej spółki jest to, że:
1)do sytuacji komplementariuszy w spółce, ich odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich stosuje się przepisy o spółce komandytowej, a za to w tej spółce prowadzą sprawy spółki, zarządzają ją komplementariusze,2)do kapitału zakładowego, akcji, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosuje się „Przepisy o spółce jawnej”,3)ta spółka charakteryzuje się tym, że podstawę organizacji spółki stanowi statut, który zastępuje umowę spółki, podpisują go wszyscy komplementariusze. Powinien być sporządzony w formie Aktu Notarialnego, a w nim poza siedzibą, firmą, nazwą powinno się określić przedmiot działalności spółki, kapitał zakładowy i co ważne jest to jedyna spółka osobowa, w której ustawodawca wymaga, aby kapitał zakładowy wynosił co najmniej 50000zł. Kapitał ten dzieli się na akcje o równej wartości minimalnej z tym, że wartość jednej akcji najniższa wynosi 1 grosz. Zatem w statucie musi być podane, jakie są rodzaje akcji w danej spółce, czy są akcje uprzywilejowane czy nieme. Powinni być w statucie wymienieni komplementariusze, którzy mają prawo do zarządzania spółki. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie.
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Operacje otwartego banku OOR to operacje kupna sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny od banków komercyjnych. Umożliwiają one bankowi centralnemu na zwiększenie (zmniejszenie) płynności sektora bankowego
  • Zabezpieczenia kredytu bankowego Podstawowym warunkiem otrzymania przez kredytobiorcę kredytu bankowego jest przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń
  • Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób
  • Koszt kapitału własnego Banki powinny oferować swoim akcjonariuszom, obecnym i potencjalnym inwestorom, konkurencyjną rentowność inwestycji. Oznacza to, że stopa zwrotu z kapitału powinna być wyższa niż stopa inflacji
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka