Wyszukiwarka
Spółka Komandytowo - Akcyjna
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Ola_W
Spóła Komandytowo - Akcyjna jest ostatnią spółką osobową, nieznana dotychczas prawu polskiemu, a wprowadzona Kodeksem Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.


Jest to spółka osobowa, w której wspólnicy pod własną firmą prowadza przedsiębiorstwo, w której co najmniej jeden z nich za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony, nazywa się komplementariusz, a co najmniej jeden z nich jest akcjonariuszem. Cechą charakterystyczną tej spółki jest to, że:
1)do sytuacji komplementariuszy w spółce, ich odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich stosuje się przepisy o spółce komandytowej, a za to w tej spółce prowadzą sprawy spółki, zarządzają ją komplementariusze,2)do kapitału zakładowego, akcji, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosuje się „Przepisy o spółce jawnej”,3)ta spółka charakteryzuje się tym, że podstawę organizacji spółki stanowi statut, który zastępuje umowę spółki, podpisują go wszyscy komplementariusze. Powinien być sporządzony w formie Aktu Notarialnego, a w nim poza siedzibą, firmą, nazwą powinno się określić przedmiot działalności spółki, kapitał zakładowy i co ważne jest to jedyna spółka osobowa, w której ustawodawca wymaga, aby kapitał zakładowy wynosił co najmniej 50000zł. Kapitał ten dzieli się na akcje o równej wartości minimalnej z tym, że wartość jednej akcji najniższa wynosi 1 grosz. Zatem w statucie musi być podane, jakie są rodzaje akcji w danej spółce, czy są akcje uprzywilejowane czy nieme. Powinni być w statucie wymienieni komplementariusze, którzy mają prawo do zarządzania spółki. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie.
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Polityka kredytowa Uważa się powszechnie, ze zasady działania banków powinny uniemożliwić przenoszenie ryzyka na klientów deponujących w nich swoje oszczędności. Uznaje się więc, ze ryzykiem należy obciążać właścicieli
  • Rodzaje przestępczości bankowej Przez pojęcie przestępczość przeciwbankowa należy rozumieć te rodzaje przestępstw, które zostały popełnione w związku z wykonywaniem przez bank czynności przewidzianych w prawie bankowym.
  • Wsparcie zagraniczne dla Polski wschodniej Szczególnie korzystnie Polska Wschodnia została potraktowana w programie PHARE SSG, którego środki były początkowo kierowane tylko do wybranych województw
  • Mobbing Mobbing to rodzaj terroru psychicznego ze strony pracodawcy, przełożonego, lub grupy pracowników, skierowany przeciwko jednemu pracownikowi lub wyodrębnionej grupie pracowników
NEWSY
  • Leki na nadciśnienie korzystne dla starszych Badania nad wpływem środków obniżających ciśnienie krwi u osób po 80. roku życia dały tak dobre wyniki w zapobieganiu udarom i zgonom, że je przerwano, by podać leki również grupie kontrolnej.
  • Pierwsza defilada od lat To było ich święto i nareszcie mogli zaprezentować się w Warszawie w pełnej gali przed mieszkańcami stolicy jak i całęgo kraju oraz świata dzięki przekazom telewizyjnym.
  • Polacy odkryli tajemnicę katalizatorów Polskie badania pozwoliły na pełniejsze zrozumienie działania katalizatorów, między innymi tych stosowanych w układach wydechowych samochodów, dzięki czemu możliwe będzie tworzenie bardziej wydajnych
Copyright © 2007-2009seoteka