Wyszukiwarka
Spółka Cywilna
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Ola_W
jest to umowa , na mocy której wspólnicy poprzez działanie w sposób określony, a w szczególności poprzez wniesienie wkładów zobowiązuje się do


Korzyść gospodarcza – cel gospodarczy jest pojęciem szerszym niż zysk, tzn. że mogą być spółki cywilne, które w czasie ich trwania osiągnie cel gospodarczy – korzyść gospodarcza, ale nie osiągnie zysku. Z def. tej spółki wynika, że nadaje się ona do prowadzenia wielkiej działalności gospodarczej, a zatem handlowej, wytwórczej, budowlanej. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie. Zawarta może być na czas określony i nieokreślony, a czas trwania spółki może być określony warunkiem rozwiązującym, tzn. że spełnienie tego warunku powoduje rozwiązanie spółki. W spółce cywilnej jest domniemanie, że udziały wspólników maja jednakowa wartość, a zatem udziały w zyskach i stratach jest jednakowy z tym, że te przepisy pozwalają wspólnikom w umowie spółki na to, że mogą w sposób dowolny określić, zróżnicować udział wspólnika w zyskach i stratach tak dalece, że mogą jednego lub kilku zwolnić całkowicie od udziału w stratach, ale nie wolno im odsunąć całkowicie wspólnika od udziału w zyskach. W spółce cywilnej obowiązuje zasada solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, które umowy spółki nie można znieść ani ograniczyć. Zwolnienie wspólnika od udziału w stratach dotyczy wewnętrznych rozliczeń wspólników a nie dotyczy odpowiedzialności zewnętrznej tej solidarnej. Wspólnik spółki cywilnej w czasie trwania spółki nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Jest to def. majątku (kapitału) zakładowego spółki, jego trwałość. W czasie trwania spółki wspólnik nie może rozporządzać tym majątkiem, jedynie z ważnych powodów może żądać rozwiązania umowy spółki, jak też z ważnych powodów może wystąpić ze spółki. Występującemu ze spółki wspólnikowi nie zwraca się w naturze tego co do spółki wniósł tytułem wkładu, ale zwraca mu się wartość tego wkładu, ale taka, jaką miał w chwili wniesienia do spółki. A zatem, strony w umowie nie napiszą, w jaki sposób obliczyć wartość wkładu występującego wspólnika to zostanie mu zwrócona wartość określona w ustawie. Każdy ze wspólników bez uprzedniej zgody i uchwały może podjąć lub wykonać czynność nie przekraczającą zakresu czynności. Ale gdy takiej czynności sprzeciwi się choćby jeden z nich to do dalszego prowadzenia takiej sprawy wymagana jest uchwała wspólników. Każdy ze wspólników spółki cywilnej może podjąć i wykonać tzw. czynność nagłą. Czynność nagła to taka, której niepodjęcie i niewykonanie może spowodować dla spółki niepowetowaną stratę. Niepowetowana strata to taka, której skutków nie da się odwrócić. W umowie spółki cywilnej wspólnicy mogą postanowić, że spadkobiercy wspólnika wchodzą na jego miejsce do spółki, jeżeli tych spadkobierców jest więcej niż jeden to mają obowiązek z grona swego wytypować jednego, który będzie reprezentował ich interesy w spółce. Z chwila rozwiązania umowy spółki wspólnicy dzielą się majątkiem spółki w ten sposób, że spłacają w pierwszej kolejności swoje wkłady, a potem dzielą się pozostałym majątkiem w taki sposób, jak określili w umowie, a gdyby ona tego nie precyzowała to zgodnie z kodeksem cywilnym. Mimo rozwiązania umowy spółki za długi spółki wspólnicy są nadal odpowiedzialni solidarnie aż do przedawnienia. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej.
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Sztuka negocjacji W działalności gospodarczej pomiędzy współdziałającymi podmiotami powinna dominować współpraca.
  • Czek i transfer pieniądza Gdy złoto było wykorzystywane w charakterze środka cyrkulacji, tworzenie pieniądza przypominało wyrób biżuterii.
  • Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców, Polska musi wykonać ogromny wysiłek zbudowania bądź zmodernizowania niezbędnej infrastruktury
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, i wiedzy technicznej. Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego
NEWSY
  • Plany urodzinowe Madonny Madonna znana jest z tego, że wszystko lubi mieć dopięte na ostatni guzik. Dlatego już teraz planuje 50. urodziny.
  • Opole - współpraca z Rumunią coraz bogatsza Od marca tego roku oficjalnym partnerem województwa opolskiego we współpracy zagranicznej jest rumuński okręg Arad i od tego czasu podjęto już kilka wspólnych inicjatyw.
  • SuitSat Czegoś tak szalonego w historii astronautyki jeszcze nie było. Ze stacji orbitalnej ISS wyrzucono skafander kosmiczny z nadajnikami radiowymi, który stał się samodzielnym satelitą.
Copyright © 2007-2009seoteka