Wyszukiwarka
Kredyt Dyskontowy
Dodał admin, 2008-03-22 Autor / Opracowanie: Krzysztof Swiderski
Kredyt udzielany w operacji dyskontowania weksli przez bank, polegającej na zakupie weksla przed terminem jego płatności.


Udzielenie kredytu dyskontowego (discount credit) może nastąpić poprzez zawarcie umowy o linię dyskontową lub w formie doraźnej transakcji nabycia wierzytelności wekslowych. Bank wypłaca klientowi – prawnemu posiadaczowi weksla – równowartość ceny nominalnej weksla, pomniejszonej o stopę dyskontową (mnożnik oprocentowania kredytu dyskontowego i ilość dni przed ustalonym terminem płatności weksla)..
Kwotę kredytu stanowi tzw. suma wekslowa. Otrzymują Państwo kwotę kredytu stanowiącą równowartość sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto.
Dyskonto jest różnicą pomiędzy ceną po jakiej odsprzedano wierzytelności przed terminem, a jej wysokością w terminie płatności. Dyskonto jest więc potrąceniem przez bank części sumy nominalnej papieru wartościowego o późniejszym terminie płatności (odsetek). Wysokość tego potrącenia ustala się w skali roku - stopa procentowa. Właśnie stopa dyskontowa stanowi podstawę obliczania dyskonta. Stopa dyskontowa jest różna w poszczególnych krajach. Jej wysokość zmienia się i zależy od sytuacji finansowej dłużnika, rodzaju zabezpieczenia wierzytelności, formy papieru wartościowego. Bank dyskontujący pobiera również prowizję bankową. Warto również krótko zdefiniować pojęcie redyskonta. Jest nim powtórne potrącenie odsetek od terminowych papierów wartościowych, których termin płatności jeszcze nie minął, przy zakupie ich przez bank
Weksel w ramach kredytu dyskontowego musi być złożony tylko przez firmę będącą posiadaczem weksla. Weksle muszą też odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie Prawo wekslowe.

 Kredyt dyskontowy udzielany jest jedynie klientom o dobrej sytuacji finansowej. Weksle przyjmowane przez Bank do dyskonta powinny być podpisane przez solidnych płatników terminowo wywiązujących się ze swoich zobowiązań wekslowych, nie dopuszczających do protestu weksli trasowanych przez nich lub przez nich wystawionych, o dobrej kondycji finansowej.

 
Kredyt dyskontowy może być udzielany w formie jednorazowej transakcji (gdy kredytobiorca chce zdyskontować jednorazowo jeden lub więcej weksli) lub w formie cyklicznych transakcji. Wówczas udzielany kredyt dyskontowy przyjmuje formę linii dyskontowej: kredytobiorcy przyznawany jest limit, do wysokości którego Bank dyskontuje weksle. Limit taki może być zarówno odnawialny (każdy wykup weksla przez dłużnika powoduje odnowienie limitu), jak i nieodnawialny (wykup weksla przez dłużnika nie powoduje odnowienia limitu).
PROCEDURA UDZIELENIA KREDYTU DYSKONTOWEGO:
- podpisanie umowy o kredyt dyskontowy lub linię dyskontową
- złożenie weksli do dyskonta przez kredytobiorcę z operacja indosowania na bank prowadzący rachunek bieżący
- kontrolowanie weksli pod względem merytorycznym i formalnym przez komitet dyskontowy
- operacja obliczenia odsetek dyskontowych dla weksli przyjętych i udzielenie kredytu remitentowi weksla
- w dniu płatności weksla bank księguje kwotę wpłacaną na koncie „ Kredyt dyskontowy”
- jeżeli weksel nie jest wykupiony w terminie bank remitenta obciąża jego rachunek bieżący kwotą weksla i uznaje nią konto kredytu dyskontowego.
Okres obowiązywania umowy o kredyt dyskontowy nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Budżetowanie w banku Budżetowanie inwestycji wymaga rozstrzygnięcia, który z długofalowych projektów należy podjąć oraz jak go sfinansować
  • Spółka Jawna W spółce jawnej obowiązuje zasada jednomyślności przy podejmowaniu uchwał w sprawach spółki, czyli zarówno w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności
  • Akcja jest to część majątku spółki przez wykonanie którego nabywamy prawo do tego majątku. Na dowód posiadania akcji otrzymujemy dokument akcyjny zwany potocznie akcją, który legitymuje akcjonariusza...
  • Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa Funkcje polityki fiskalnej są determinowane rolą państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi. Udział państwa w tych procesach jest zależny od
NEWSY
  • Interia odpala nowe projekty 7 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, której tematem było omówienie perspektyw rozwoju spółki. Najnowsze serwisy wprowadzane przez Interia.pl to Fulmido.pl, Grosso, Gremia.net i Wyspy.
  • Chiny walczą z nałogiem grania on-line Nałogowi gracze komputerowi w Chinach znaleźli się w tym tygodniu na celowniku lokalnych władz, które postawiły sobie za cel wyciągnięcie ich z nałogu.
  • Nowe numery informacyjne Telekomunikacji Polskiej TPSA wprowadziła nowe, ogólnopolskie usługi informacyjne dla obcokrajowców i osób niepełnosprawnych. Pod specjalnymi numerami można też pytać o numery alarmowe i ważniejsze infolinie.
Copyright © 2007-2009seoteka