Wyszukiwarka
Ryzyko leasingowe
Dodał admin, 2008-02-13 Autor / Opracowanie: Małgorzata Momagała
Działalność firm leasingowych, specyficznych podmiotów gospodarczych, polega na finansowaniu zakupu środków trwałych i oddawaniu ich następnie do używania klientom


To rodzi określone ryzyko, zwane ryzykiem leasingowym.
Zagrożenia w tej sferze działalności są różnorodne i bardzo poważne. Dzieje się tak m.in. dlatego, iż firmy leasingowe (finansujący) angażują na zakup środków trwałych (przedmiotów leasingu) przeznaczonych do oddania do używania klientom (korzystającym) środki uzyskane z kredytów bankowych, których mogą nie być w stanie spłacać.
Wskutek bardzo restrykcyjnej polityki banków większość małych firm leasingowych została praktycznie całkowicie odcięta od źródeł finansowania działalności. Towarzyszący temu spadek liczby zawieranych kontraktów może sprzyjać dalszemu pogorszeniu się ich kondycji finansowej . Sytuacja tych firm jest znacznie trudniejsza niż dużych firm leasingowych, ponieważ posiadają one w swoim portfelu zwykle bardziej ryzykowne kontrakty i ich koszty działalności są wyższe.
Ewentualna niewypłacalność firm leasingowych niesie ze sobą także określone negatywne konsekwencje dla ich klientów, którzy mogą zostać pozbawieni możliwości używania objętych umową leasingu środków trwałych wskutek wszczęcia przez banki procesów windykacyjnych. Zwykle bowiem zakupione przez firmę leasingową, i oddane następnie do używania korzystającemu na podstawie umowy leasingu, środki trwałe stają się przedmiotem zastawu na rzecz banku, który ich zakup kredytuje. W sytuacji braku płatności ze strony firmy leasingowej i wypowiedzenia umowy kredytowej, bank, w celu odzyskania zaangażowanych środków, może skorzystać z zabezpieczenia, uniemożliwiając tym samym używanie przedmiotu leasingu korzystającemu, niezależnie od jakości obsługi przez niego umowy leasingowej. Wobec powyższego brak zdolności kredytowej firmy leasingowej może się bezpośrednio przełożyć także na płacących regularnie swoje raty leasingowe korzystających.
Przykra niespodzianka może spotkać korzystającego i to solidnego w przypadku postawienia firmy leasingowej w stan upadłości. Może on bowiem zostać wezwany przez syndyka masy upadłościowej do dokonania wykupu przedmiotu leasingu według jego aktualnej ceny rynkowej, która jest zazwyczaj znacznie wyższa od deklarowanej w momencie zawarcia umowy przez finansującego. Tymczasem dla setek drobnych przedsiębiorców wykupienie przedmiotu leasingu jest warunkiem prowadzenia dalszej działalności. Nie mają oni jednak pieniędzy, aby w chwili wezwania przez syndyka płacić zań cenę zbliżoną do rynkowej, a tylko na taką sprzedaż może zgodzić się syndyk, jeśli chce uniknąć zarzutów o działanie na szkodę wierzycieli.
Przyczyną kłopotów korzystającego mogą być także zaległości podatkowe firmy leasingowej. Nabywając przedmiot leasingu czyli realizując opcję wykupu, odpowiada on za podatek, którego nie zapłaciła firma leasingowa. Ordynacja podatkowa przewiduje bowiem solidarną odpowiedzialność nabywców zadłużonego majątku. W aspekcie powyższego bardzo istotnego znaczenia nabiera strategia firm leasingowych odnośnie do ryzyka leasingowego oraz określenie czynników je determinujących. Właściwe zdefiniowanie jej założeń oraz jej stosowanie stwarza bowiem przesłanki bezpieczeństwa finansowego nie tylko dla firm leasingowych, ale również dla finansujących je banków, a także dla ich klientów (korzystających) .
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Formy pieniądza Pieniądz – współcześnie oznacza powszechnie akceptowalny instrument finansowy, za pomocą którego dokonuje się płatności za towary lub usługi oraz realizuje zobowiązania płatnicze.
  • Ryzyko leasingowe Działalność firm leasingowych, specyficznych podmiotów gospodarczych, polega na finansowaniu zakupu środków trwałych i oddawaniu ich następnie do używania klientom
  • Inflacja Wszelka działalność gospodarcza wiąże się z ponoszeniem korzyści jak i strat. Ponadto, zmiana działalności gospodarczej wywołuje korzyści i straty w różnym stopniu odczuwalne przez społeczeństwo.
  • Finanse bubliczne W systemie finansów publicznych centralne miejsce zajmuje budżet państwa. Wynika to nie tylko stąd, że w budżecie państwa gromadzi się i dzieli największą część środków publicznych
NEWSY
  • Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów Szybki rozwój nauki i techniki powoduje, że osoby starsze niejednokrotnie czują się bezradne wobec nowych narzędzi komunikacji, dlatego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w
  • Niezwykłe monety na wielkie święto Krakowa ! Specjalna uroczystość z udziałem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wystawa monet i medali w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie, a także konkursy z bardzo cennymi nagrodami…
  • V Bałtycki Festiwal Nauki w PBW w Gdańsku Emocje związane z tegorocznymi imprezami już za nami. W piątym, można rzec jubileuszowym Bałtyckim Festiwalu Nauki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Copyright © 2007-2009seoteka