Wyszukiwarka
Franciszkański Ruch Ekologiczny
Dodał admin, 2007-10-31
Franciszkański Ruch Ekologiczny powstał jako organizacja nieformalna w 1986 roku po katastrofie w Czarnobylu.

1  2    >

Pierwszymi członkami i założycielami byli ludzie, którzy już na początku lat 80-ych próbowali w tamtych warunkach zwracać uwagę na związek pomiędzy stanem środowiska a naszym życiem. Pierwsze spotkania odbywały się w Kościele Ojców Franciszkanów, którzy użyczyli gościnnie miejsca na spotkania. Był to bowiem okres stanu wojennego i spotkania większej ilości osób były niedozwolone.
W Gdańsku idea ochrony środowiska znalazła szczególny oddźwięk po opublikowanu raportu Instytutu Onkologii, że gdańskie zajmuje pierwsze miejsce pod względem umieralności na nowotwory. Wiadomo, że w 80% - 90 % przyczyną powstania nowotworów jest szeroko rozumiane środowisko.
Pierwszymi akcjami o dużym zasięgu (ogólnopolskim) była walka o niedopuszczenie do budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu. Walką tą zakończyło pierwsze, i jak do tej pory jedyne wygrane, referendum (wojewódzkie) z zakresu ochrony środowiska. 86 % osób wypowiedziało się przeciwko budowie elektrowni, a tylko 8 % za budową. FRE udało się zmobilizować 4000 sympatyków, którzy pracowali w komisjach wyborczych (bezpłatnie). Wymaga podkreślenia fakt, że referendum było przeprowadzone wbrew stanowisku ówczesnego Rządu. Frekwencja w referendum była bardzo wysoka i wynosiła ponad 70 % uprawnionego społeczeństwa.
Kolejnymi sprawami, którymi zajmował się Ruch, była walka o poprawę jakości wody pitnej dla aglomeracji Trójmiasta. Niestety, sprawa ta tylko częściowo zakończyła się powodzeniem.
W 1989 roku nastąpiła rejestracja Ruchu na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach i od tego czasu Ruch posiada osobowość prawną, co znacznie ułatwia działanie.
Do dnia dzisiejszego nie udało się "załatwić" sprawy niszczenia Półwyspu Helskiego.
Inną grupą tematów była edukacja proekologiczna. Nasza organizacja rozpoczęła wydawanie jedynego jak do tej pory w Polsce dwutygodnika o nakładzie 5000 egz. przygotowywanego w części przez młodzież. Forum Ekologiczne, nasz dwutygodnik ukazuje się już 5 rok i posiada numer klasyfikacji międzynarodowej ISSN - 1425-8560.
Ruch był teł inicjatorem powołania federacji stowarzyszeń ekologicznych organizacji basenu Morza Bałtyckiego. Po 4 latach przygotowań Bałtycki Parlament Ekologiczny został powołany. W chwili obecnej zrzesza 20 organizacji z krajów bałtyckich. Jest to także jedyna pozarządowa federacja utrzymująca się całkowicie bez dotacji rządowych.
FRE doprowadził także do rejestracji sądowej federacji stowarzyszeń Polski Północnej pod nazwą Gdańskie Forum Ekologiczne w 1994r. GFE zrzesza 8 organizacji pozarządowych i koordynuje wysiłki proekologiczne w głównych grupach tematycznych, które są ustalane na spotkaniach.
W ramach Bałtyckiego Parlamentu Ekologicznego odbywają się coroczne kongresy poświęcone wymianie informacji oraz edukacji ekologicznej. Ruch przyjął na siebie wydawanie materiałów pokongresowych. Do tej pory zostało wydanych 10 tomów .
FRE we współpracy z Urzędem Wojewódzkim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy prowadzi jedną z nielicznych w Polsce, a jedyną w Polsce północnej Poradnię ekologiczną. Poradnia udziela bezpłatnie porad z zakresu ochrony środowiska i promocji zdrowia. Poradnia udziela porad także z zakresu stosowania prawa w ochronie środowiska.
FRE prowadzi kursy oraz prelekcje w szkołach z zakresu ochrony środowiska oraz promocji zdrowia.
Naszą działalność charytatywną "zalegalizowaliśmy" w 1993 roku. Walne zebranie dodało do statutu punkt zgodny z życiorysem Św. Franciszka tj. pomoc ubogim.  

1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Dyskryminacja rasowa We wcześniejszych cywilizacjach nie znano rasizmu. Chociaż wielu starożytnych wierzyło, że ich społeczeństwo jest lepsze od innych, nie łączyli tych różnic z rasą czy kolorem skóry.
  • Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schütza W swoich pracach Schütz rozwijał fenomenologię Edmunda Husserla, łącząc ją z rozwijaną przez Maxa Webera teorią działania oraz z amerykańskim interakcjonizmem symbolicznym. Schütz nie był... (Jezebel)
  • Osobowość człowieka Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się.
  • Polska starość w dobie przemian W pracy, będącej studium porównawczym kolejnych lat transformacji, podjęto problem stanu, skutków i perspektyw starzenia się społeczeństwa polskiego.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka