Wyszukiwarka
Uwarunkowania i rozwój kraju
Dodał admin, 2008-07-26
Po znacznym osłabieniu dynamiki wzrostu gospodarczego w latach 2001-2002, rok 2003, a szczególnie 2004, przyniosły wyraźną poprawę koniunktury.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>


W 2004 r. wzrost PKB wyniósł 5,3% i był najwyższy od siedmiu lat, co wynikało głównie z „impulsu integracji” i związanego z tym wzrostu popytu wewnętrznego i zewnętrznego. W 2005 r. nastąpiło osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do 3,5%. PKB w przeliczeniu na mieszkańca, liczony wg parytetu siły nabywczej, osiągnął połowę przeciętnej UE-25 (11,7 tys. EUR).
W 2006 r. w gospodarce polskiej nastąpiło ożywienie. W I półroczu 2006 r PKB zwiększył się o 5,4%.
Najwyższy poziom rozwoju, mierzony wskaźnikiem PKB na mieszkańca, osiąga województwo mazowieckie (155% średniej krajowej w 2003 r). PKB na mieszkańca tego województwa wynosi 72,8% średniej UE-25 i jest zbliżony do poziomu biedniejszych regionów krajów europejskich - np. niektórych terenów Niemiec Wschodnich lub południowych Włoch. Obszar o najniższym PKB na mieszkańca obejmuje pięć województw leżących w północno-wschodniej i południowo-wschodniej części kraju: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. PKB per capita najsłabszych gospodarczo województw stanowi 33-37% średniej rozszerzonej UE. Poziom ich rozwoju gospodarczego jest wyraźnie niższy od poziomu obserwowanego w najbiedniejszych regionach Grecji, Portugalii i Hiszpanii w momencie akcesji tych krajów do UE.
Rok 2005 był drugim kolejnym rokiem wzrostu roli inwestycji jako czynnika
kształtującego dynamikę PKB. Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 6,5%, ale stopa inwestycji w gospodarce narodowej wynosiła zaledwie 18,2%, wobec 23,7% w roku 2000. Obecnie obserwuje się silne ożywienie inwestycyjne. W I półroczu 2006 r. nakłady te zwiększyły się, w porównaniu z I półroczem 2005 r, o 11,4%, tj. w skali nie notowanej od 1998 roku.
Oceniając dynamikę procesów inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę, że wiele przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego nasiliło przedsięwzięcia prorozwojowe w okresie przedakcesyjnym i bezpośrednio po akcesji (łącznie w latach 2003-2004 wzrost inwestycji w tym przemyśle w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób wyniósł prawie 34%), co pozwoliło na dostosowanie się do norm i standardów obowiązujących w UE oraz na sprostanie zwiększonemu po akcesji popytowi, głównie z krajów unijnych. W 2005 r. tempo wzrostu inwestowania w tych przedsiębiorstwach zmniejszyło się do około 4,5%.
Wzrostowi działalności prorozwojowej sprzyja transfer kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich. Polska jest dobrze oceniana jako miejsce potencjalnych inwestycji. Atutem jest m.in. relatywnie niska stawka podatku CIT oraz tania i fachowa siła robocza. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2005 r. osiągnęły 9,6 mld USD, a ich zakumulowana wartość na koniec 2005 r - ponad 90 mld USD. W I półroczu 2006 r. napływ inwestycji bezpośrednich sięgnął już 5,8 mld USD, a więc był o prawie 25% wyższy niż przed rokiem.
Istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostawał handel zagraniczny,     przy czym - pomimo niekorzystnych uwarunkowań kursowych - dynamika     eksportu towarów szósty rok z rzędu wyraźnie wyprzedzała dynamikę ich  importu. W rezultacie nastąpiła dalsza redukcja ujemnego salda wymiany Towarzyszyły temu korzystne zmiany w strukturze towarowej. W 2005 r, w porównaniu do 2004 r, eksport (w ujęciu rzeczowym, w EUR) zwiększył się o 19,6% podczas gdy import o 13,8%. W ciągu ostatnich 5 lat eksport wzrósł ponad 2-krotnie, a import o ponad 50%. W I półroczu 2006 r. nastąpiło dalsze przyspieszenie dynamiki obrotów, przy czym eksport zwiększył się, w porównaniu z I półroczem 2005 r, o 24,2%, a import - o 22,7%.
Tendencje w wymianie towarowej znalazły potwierdzenie w danych bilansu płatniczego. Deficyt na rachunku bieżącym w relacji do PKB zmniejszył się do 1,7%. Rok 2005 był więc piątym, z wyjątkiem 2004 r, kolejnym rokiem ograniczania nierównowagi zewnętrznej kraju. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Analiza finansowa w banku Analiza finansowa to ta część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest ocena działalności banku w aspekcie finansowym.
  • Telepraca jako nowa forma zatrudnienia Telepraca to nowa forma świadczenia pracy, której powstanie jest wynikiem rozwoju technologii oraz nowych form komunikacji.
  • Akcja jest to część majątku spółki przez wykonanie którego nabywamy prawo do tego majątku. Na dowód posiadania akcji otrzymujemy dokument akcyjny zwany potocznie akcją, który legitymuje akcjonariusza...
  • Ocena biznes planu jako podstawa udzielania kredytów inwestycyjnych przez bank Firma (kredytobiorca) musi przekonać bank, że przyznanie jej kredytu nie stwarza dla banku ryzyka finansowego, lub, iż to ryzyko jest na minimalnym poziomie.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka