Wyszukiwarka
Czynności bankowe
Dodał admin, 2007-12-03 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Tradycyjne definicje banku określają bank jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów.

1  2    >

Wszystkie rodzaje czynności bankowych obejmuje pojęcie operacje bankowe. Operacje dzielimy na:
•    operacje bierne (pasywne), polegające na gromadzeniu wkładów i lokat, emitowaniu własnych papierów wartościowych oraz wykonywaniu czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji banków,
•    operacje czynne (aktywne), w których banki wykorzystują zgromadzone środki, udzielając różnego rodzaju kredytów, lokując kapitały własne i klientów w korzystnych przedsięwzięciach itp.,
•    czynności pośredniczące (usługowe), są to czynności wykonywane na zlecenie i ryzyko klientów oraz czynności ewidencyjno-rozliczeniowe, takie jak prowadzenie rachunków bankowych klientów i dokonywanie rozliczeń pieniężnych.

Wg Prawa bankowego czynnościami bankowymi nazywamy:
1.    przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub terminowych,
2.    prowadzenie rachunków bankowych,
3.    udzielanie kredytów,
4.    udzielanie gwarancji bankowych,
5.    emitowanie bankowych papierów wartościowych,
6.    przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
7.    wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków w odrębnych ustawach,
8.    udzielanie pożyczek pieniężnych,
9.    operacje czekowe i wekslowe,
10.    wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
11.    terminowe operacje finansowe,
12.    nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
13.    przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
14.    wykonywanie czynności obrotu dewizowego,
15.    udzielanie poręczeń,
16.    wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
17.    zarządzanie funduszami emerytalnymi.
Czynności 1-7 mogą być wykonywane wyłącznie przez banki w granicach określonych statutem banku. Czynności 8-17 mogą być wykonywane także przez inne podmioty (instytucje), ale wykonywane przez banki stają się formalnie czynnościami bankowymi.
    Operacje gotówkowe banków komercyjnych

Najprostszą formą operacji gotówkowej jest dokonanie wpłaty gotówkowej do kasy dziennej banku przy użyciu tzw. dowodu wpłaty. Wpłaty gotówki mogą być jednak dokonywane w różnej formie, dostosowanej do potrzeb wpłacających. Szczególną formę wpłaty stanowi wrzucanie pieniędzy do skarbców nocnych. Są to urządzenia techniczne umożliwiające wrzucenie woreczka z wpłatą przez specjalną wrzutnię do odpowiednio przystosowanego skarbca. Ponieważ otwory wrzutni znajdują się na zewnątrz budynku, wrzucenia można dokonać o każdej porze. Skarbiec jest otwierany komisyjnie, a jego zawartość przelicza się w sortowni. Przedstawiciele przedsiębiorstw wpłacających utargi w tej formie mogą być obecni przy przeliczaniu ich wpłat. Wiele przedsiębiorstw przekazuje wpłaty za pośrednictwem urzędów pocztowych, które są czynne od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. Współpraca urzędów pocztowych z oddziałami banku zapewnia wpłacającemu szybkie zapisanie wpłaty na właściwy rachunek bankowy.
 

1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Plan finansowy banku PLAN FINANSOWY jest jednocześnie prognozą stanu i instrumentem zarządzania. Musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne - sytuację makroekonomiczną, stan prawny, normy ostrożnościowe
  • Giełda i jej podział Giełdy występujące w obrocie ekonomicznym można w oparciu o różnorodne kryteria klasyfikować w różne grupy. Najczęściej stosowanym kryterium jest przedmiot obrotu giełdy.
  • Grupowanie i zliczanie materiału statystycznego W wyniku opracowania surowego materiału statystycznego zostaje on przekształcony w materiał zbiorczy, charakteryzujący całą badaną zbiorowość bądź próbę.
  • Mobbing Mobbing to rodzaj terroru psychicznego ze strony pracodawcy, przełożonego, lub grupy pracowników, skierowany przeciwko jednemu pracownikowi lub wyodrębnionej grupie pracowników
NEWSY
  • SuitSat Czegoś tak szalonego w historii astronautyki jeszcze nie było. Ze stacji orbitalnej ISS wyrzucono skafander kosmiczny z nadajnikami radiowymi, który stał się samodzielnym satelitą.
  • Bydgoski Festiwal Muzyczny Bydgoski Festiwal Muzyczny, organizowany w 125. rocznicę urodzin i 70-lecie śmierci Artysty, W tym roku Festiwal odbędzie się pod hasłem: Karol Szymanowski i mistrzowie muzyki XX wieku.
  • Konferencje Wydawnictwa MAC EDUKACJA 19 maja zakończył się majowy cykl spotkań współorganizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „EDUKATOR” (jednostkę doskonalenia zawodowego nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia
Copyright © 2007-2009seoteka