Wyszukiwarka
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Dodał admin, 2007-12-03 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, i wiedzy technicznej. Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej.Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego i różnych perspektywach rozwojowych. Części składowe msg:a)teoria-bada i formułuje prawa o charakterze uniwersalnym(wspólne dla wszystkich dyscyplin zajmujących się gospodarką) i specyficznym(dotyczą tylko tej dyscypliny, są to prawa określające rozwój różnych form powiązań międzynarodowych dotyczących przepływu towarów, usług i innego rodzaju). b)polityka-wyodrębnia się:a)zagraniczną politykę ekonomiczną-(polityka poszczególnych krajów, odpowiada na pytanie jakie działania powinien podjąć kraj aby osiągnąć duże korzyści z wymiany gosp.) b)międzynarodową politykę ekonomiczną-polityka realizowana w ramach różnorodnych form instytucji międzynarodowych.

Podstawowe podmioty i przedmioty mwg.
Podmioty od szczebla najniższego do najwyższego: -gosp. domowe; przed. różnego rodzaju; zrzeszenia konsumentów i producentów; krajowe org.gosp; organy regionalnych ugrupowań integracyjnych; wielkie korporacje transnarodowe; międzynarodowe or.gosp.
Przedmiotem MWG jest badanie form powiązań między podmiotami msg, analiza przemian dokonujących się w międzynarodowym środowisku gosp. Przedmiotem są: korzyści z handlu; struktura handlu; protekcjonizm; analiza bilansu płatniczego; kurs walutowy i czynniki go określające; międzynarodowy rynek kapitałowy.

Podstawowe formy międzynarodowej wymiany gospodarczej – ich istota i znaczenie we współczesnej gospod. światowej.
Do podstawowych form wymiany gospodarczej zaliczamy: wymianę rzeczową i wymianę finansową. Wymiana rzeczowa to przede wszystkim wymiana: produktów naturalnych - ich transport i eksport; ludności - międzynarodowa migracja ludności - jej przenoszenie się przez granice narodowe na dłuższe okresy; energii; informacji. Drugą formą wymiany gospodarczej jest pieniądz. Pieniądz posiada wartość, a jako towar specyficzny posiada także wartość użyteczną. 1. Handel międzynarodowy.(Obrót towarowy, Handel usługami)2. Handel międzygałęziowy, jest to handel polegający na tym, że kraje produkują towary tej samej grupy i je eksportują, ale jednocześnie sprowadzają inne towary tej samej grupy towarowej z zagranicy.3. międzynarodowa kooperacja przemysłowa, czyli międzynarodowy podział pracy w dziedzinie podzespołów i części.4. Międzynarodowy przepływ czynników produkcji:

Kierunki rozwoju handlu.
1)nasilający się proces rozszerzających powiązań o różnym char. między podmiotami gosp., gospodarkami nar. krajów o różnych poziomach rozwoju duże zróżnicowanie powiązań
2)szybki postęp techn., zwłaszcza elektroniczno- informacyjny techniki obliczeniowej, komputeryzacji, internetu. Dzięki temu możliwe jest szybkie pozyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.
3)wykształcenie się modelu „nowej gospodarki” w fazę której najwcześniej wkroczyły USA. Proces globalizacji budzi nadzieję dla krajów rozwijających się, ale rodzi też pewne obawy z punktu ekonomicznego. Związane są one z zagrożeniem szybkiego przenoszenia się między krajami załamań koniunkturalnych,
4) zmiana międzynarodowych struktur gosp.
5) przedmiotem przepływu są nie tylko towary i usługi ale i kapitał, siła robocza, technologia, (czynniki wytwórcze)
6) dynamiczny rozwój wielkich korporacji transnar.
7) zmiana char. MPP - specjalizacja międzygałęziowa - specjalizacja wewnątrzgał.; wymiana wyrobów gotowych - wymiana podzespołów

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Ustanie stosunku pracy Rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub obydwu stron stosunku pracy.
  • Spółka Jawna W spółce jawnej obowiązuje zasada jednomyślności przy podejmowaniu uchwał w sprawach spółki, czyli zarówno w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki musi być sporządzona w formie Aktu Notarialnego. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie ustawodawca wymaga, żeby kapitał takiej spółki nie był niższy niż 50000 zł
  • Telepraca jako nowa forma zatrudnienia Telepraca to nowa forma świadczenia pracy, której powstanie jest wynikiem rozwoju technologii oraz nowych form komunikacji.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka