Wyszukiwarka
Fale dźwiękowe
Dodał admin, 2007-10-07 Autor / Opracowanie: Paweł Kowalewski
Falą mechaniczną nazywamy zaburzenie ośrodka rozchodzące się ze stałą prędkością przenoszące energię bez przenoszenia masy źródłem fal są ciała drgające lub poruszające się z dużą prędkością


ciała te oddziaływują z cząsteczkami ośrodka przekazują im swoją energię i pobudzają je do drgań kamień wrzucony do wody Podział fal: ze względu na sposób drgań cząstek ośrodka i kierunek rozchodzenia się fali:
a) Poprzeczne gdy kierunki te są prostopadłe
b) Podłużne gdy kierunki są równoległe (fala akustyczna w powietrzu)c)
c) Złożone.
Ze względu na ośrodek; liniowe, powierzchniowe, przestrzenne. OPIS FALI długość fali to najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami mającymi tą samą fazę drgań cząstki ośrodka mają tą samą fazę jeżeli znajdują się po tej samej stronie położenia równowagi są od niego jednakowo odległe i poruszają się w tą samą stronę. Grzbiety fali to miejsca o maksymalnym wychyleniu doliny. Fala pokonuje odległość równą jej długości w tym samym czasie gdy cząsteczka ośrodka wykona jedno pełne drgnięcie. Podstawowe zjawiska falowe: odbicie fali, załamanie fali, dyfrakcja, interferencja. Odbicie zachodzi gdy fala pada na granicę dwóch ośrodków. Falą akustyczną nazywamy podłużną falę zagęszczeń ośrodka mogącą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Fale słyszalne od 16-20tyś.Hz fale o częstotliwościach niższych od 16Hz to infradźwięki o wyższych częstotliwościach od 20tyś. Hz to ultradźwięki
Wrażenia słuchowe dzielimy na tony: wrażenie słuchowe wywołane przez akustyczną falę sinusoidalną, źródło drgający kamerton, głośnik. Dźwięk: jest wrażeniem wywołanym docierającą do ucha okresową falą sinusoidalną np; instrumenty muzyczne, struny głosowe. Szmery: wrażenia słuchowe wywołane falami nie okresowymi. Do cech dźwięku należą; wysokość, prędkość, barwa, natężenie, poziom natężenia, głośność. Wysokość dźwięku zależy od jego częstotliwości prędkość dzw. Zależy od ośrodka (temp. Wilgotność)
Przykłady odbicia; echo odbicie fali morskiej o brzeg. Załamanie zmienia się długość i prędkość fali nie zmienia się częstotliwość i okres. Powierzchnia falowa: to zbiór punktów o tej samej fazie drgań. Powierzchnia znajdująca się najdalej od środka fali nazywa się czołem fali. Wektory prostopadłe do powierzchni falowych nazywa się wektorami falowymi i ze względu na kształt powierzchni falowych dzieli się na; kuliste i płaskie. Barwa dźwięku to charakterystyczne brzmienie dźwięku. Ton o najniższej częstotliwości zwany jest podstawowym. O barwie dźwięku decyduje liczba krotności tonu podstawowego oraz ich natężenie. Natężenie dźwięku jest równe ilości energii związanej z falą akustyczną jaka w ciągu jednostki czasu przepływa przez powierzchnię ustawioną prostopadle do fali. Poziom natężenia jest równy n beli gdy dane natężenie jest 10 razy większe od natężenia równego progowi słyszalnościWARTO PRZECZYTAĆ
  • Półprzewodniki W przemyśle elektronicznym najczęściej stosowanymi materiałami półprzewodnikowymi są pierwiastki krzem, german oraz związki pierwiastków arsenek galu, azotek galu, antymonek indu lub tellurek kadmu
  • Wulkany Wulkanizm rozwija się w strefach głębokich pęknięć skorupy ziemskiej. Wyróżnia się dwa typy wulkanizmu. W wydźwigniętych strefach łańcuchów górskich przeważa wulkanizm silnie eksplozyjny
  • Odnawialne źródła energii w Polsce Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce szacuje się na 3.850 PJ rocznie. Stanowi to prawie 90% zapotrzebowania na energię
  • Skutki działania substancji toksycznych Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć.
NEWSY
  • Niezwykłe monety na wielkie święto Krakowa ! Specjalna uroczystość z udziałem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wystawa monet i medali w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie, a także konkursy z bardzo cennymi nagrodami…
  • Fiat Bravo Bravo to jedna z bardziej genialnych nazw w historii motoryzacji. Nacechowana pozytywnie już raz przyniosła szczęście Fiatowi w postaci tytułu Car Of The Year.
  • Świetlana przyszłość energii słonecznej Stany Zjednoczone w kwestiach energetyki, w przeważającym stopniu, uzależnione są od importowanych nieodnawialnych źródeł energii takich jak ropa i gaz. W świeżo opublikowanym raporcie
Copyright © 2007-2009seoteka