Wyszukiwarka
Materiały magnetyczne
Dodał admin, 2008-01-13 Autor / Opracowanie: nelik1987
Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne

1  2  3  4  5  6  7  8  9    >

Klasyfikacja i własności materiałów magnetycznych:

Podział ze względu na reakcję na przyłożone zewnętrzne pole magnetyczne
Materiały diamagnetyczne - magnetyzują się w bardzo słabym stopniu w kierunku przeciwnym do kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego – osłabiają działanie pola – magnetyzacja ta jest proporcjonalna do natężenia pola zewnętrznego i niezależna od temperatury;
- Gazy szlachetne; miedź; srebro; cynk; złoto; węgiel; kadm; rtęć; ołów; itd...
Materiały paramagnetyczne – magnetyzują się w bardzo słabym stopniu lecz w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego – nie osłabia go ale też wzmacnia w bardzo niewielkim stopniu – magnetyzacja ta jest na ogół proporcjonalna do zewnętrznego pola magnetycznego i odwrotnie proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.
- metale alkaliczne; platyna; magnez; aluminium; cyna; wanad; wolfram; itd..
Materiały ferromagnetyczne – magnetyzują się bardzo silnie w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego - wzmacnia zewnętrzne pole magnetyczne – przy okresowej zmianie kierunku pola magnetycznego wykazują własności histerezy – tzn. w mniejszym lub w większym stopniu zachowują magnetyzację po zaniknięciu zewnętrznego pola – ten rodzaj magnetyzacji nie jest proporcjonalny do zewnętrznego pola magnetycznego i jest odwrotne proporcjonalny do różnicy ( T -  ) T- temp. bezwzględna;  - punkt Curie charakterystyczną dla każdego materiału
- żelazo; nikiel; kobalt,gaddin
Materiały antyferromagnetyczne – w grupie tej rozróżniamy: antyferromagnetyki (występuje całkowita kompensacja momentów magnetycznych) ; ferrimagnetyki lub antyferrimagnetyki (gdy wchodzące w skład danego związku – stopu atomy mają różne co do wartości momenty magnetyczne, całkowita kompensacja momentów przy ich antyrównoległym ustawieniu jest wówczas niemożliwa)

Efekty magnetyczne:

Efekt ferromagnetyczny

Efekt samorzutnego uporządkowania momentów magnetycznych w materiale, tworzących sieć kryształu w niewielkich obszarach zwanych domenami. Podstawowym warunkiem wystąpienia ferromagnetyzmu jest istnienie w materiale nieskompensowanych spinowych momentów magnetycznych, które mogą występować tylko w atomach z nie zapełnionymi powłokami. Jest to warunek konieczny, warunkiem wystarczającym jest występowanie w strukturze materiału tzw. sił wymiany* o odpowiednio dużej wielkości.
* siły wzajemnego oddziaływania spinowych momentów elektronów prowadzące do spontanicznego upożądkowania orientacji spinów


1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Sondy kosmiczne Sondy kosmiczne to bezzałogowe statki służące do badań Układu Słonecznego. Rozpędzone do drugiej prędkości kosmicznej, tak że odrywają się całkowicie od ziemskiego przyciągania
  • Wyświetlacze ciekłokrystaliczne We wskaźnikach wykorzystuje się struktury numeryczne, w których molekuły są ułożone równolegle i mogą poruszać się w kierunku swoich osi głównych oraz obracać wokół nich.
  • Półprzewodniki W przemyśle elektronicznym najczęściej stosowanymi materiałami półprzewodnikowymi są pierwiastki krzem, german oraz związki pierwiastków arsenek galu, azotek galu, antymonek indu lub tellurek kadmu
  • Odnawialne źródła energii w Polsce Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce szacuje się na 3.850 PJ rocznie. Stanowi to prawie 90% zapotrzebowania na energię
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka