Wyszukiwarka
Prawo w Turystyce
Dodał admin, 2007-08-08
Ustawa określa warunki świadczenia, przez przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.o usługach turystycznych.(Dz. U. Nr 133, poz. 884)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia, przez przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 2. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą świadczyć usługi turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w ustawie i wyłącznie przez przedstawicielstwo utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
Art. 3. Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć:
1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym,
2) impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólna ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu,
3) wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników,
4) organizowanie imprez turystycznych - przygotowywanie, oferowanie i realizacja imprez turystycznych,
5) organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną,
6) pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,
7) agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających koncesje w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju,
8) usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych,
9) turysta - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc,
10) odwiedzający - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz nie korzystającą z noclegu,
11) klient - osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową,
12) przedsiębiorca krajowy - osobę fizyczną mającą miejsce stałego pobytu w kraju oraz osobę prawną i nie posiadającą osobowości prawnej jednostkę organizacyjną, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego i mające siedzibę w kraju,
13) przedsiębiorca zagraniczny- osobę fizyczną mającą miejsce stałego pobytu za granicą oraz osobę prawną i nie posiadającą osobowości prawnej jednostkę organizacyjną, utworzone zgodnie z przepisami państw obcych i mające siedzibę za granicą

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Globalizacja w turystyce Globalizacja - jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia: ekonomiczną, społeczną, polityczną, kulturową itd. w skali ogólnoświatowej.
  • Wyżyna Kielecko - Sandomierska Wyżyna Kielecko - Sandomierska jest jedną z kilku polskich krain geograficznych, których krajobrazy zalicza się do wyżynnych. Nie stanowi ona jednak jednolitego obszaru.
  • Góry Opawskie – kraina zdrowia i uśmiechu w Italii W dniach 9 – 15 listopada br. grupa partnerska “Góry Opawskie – Kraina Zdrowia i Uśmiechu” oraz Stowarzyszenie Kopa Biskupia odbywały wizytę studyjną po Włoszech
  • CIOCIARIA - WŁOSKA „KIERPCOWNIA” Nieopodal Rzymu w samym sercu włoskiego buta znajduje się kraina o nazwie Ciociaria. W tłumaczeniu entymologicznym nazwa „ciocia” określa miękkie skórzane obuwie wiązane długim paskiem
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka