Wyszukiwarka
Rozwój Polski wschodniej
Dodał admin, 2008-07-26
Zwiększenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej wymaga nie tylko środków finansowych, ale również zastosowania nowoczesnych instrumentów polityki regionalnej

1  2  3  4  5    >

Podstawę dla działań zorientowanych na wspieranie rozwoju Polski Wschodniej stanowi Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (zwanej dalej Strategią 2007-2020), która określa warunki i kierunki wykorzystania niepowtarzalnej możliwości pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, jaka stała się możliwa dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.
Celem strategicznym polityki rozwoju Polski Wschodniej jest wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tego obszaru. W latach 2007-2020 poziom spójności wszystkich pięciu województw Polski Wschodniej we wszystkich trzech wymiarach powinien zostać znacząco podwyższony. Strategia 2007-2020 zakłada wykorzystanie endogenicznego potencjału rozwojowego, umiejętnie wspomaganego środkami zewnętrznymi
Działania Strategii 2007-2020 mają bardzo szeroki zakres i będą prowadzone w sposób skoordynowany. Dlatego też zakłada się, iż w jej ramach będzie promowana szeroka paleta różnorodnych instrumentów i rozwiązań służących stymulowaniu trwałego rozwoju regionalnego Polski Wschodniej. Jednym z takich instrumentów jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.
Program, zgodnie z decyzją Unii Europejskiej z grudnia 2005 r. w sprawie przyznania specjalnych środków, będzie stanowił dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniał działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej, w drodze wywołania efektów synergii lub przez realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny. Intencją Programu jest zahamowanie tendencji stagnacyjnych decydujących o marginalizacji i peryferyjności województw Polski Wschodniej oraz pobudzenie czynników wzrostu w tych województwach.
Impulsem do tworzenia nowoczesnej gospodarki będą przedsięwzięcia związane m.in. z rozwojem infrastruktury uczelni, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wspieraniem innowacji oraz promocją i współpracą. Rozwój funkcji metropolitalnych stolic regionalnych, stymulujących rozwój całych regionów, zapewniony będzie dodatkowo przez rozbudowę systemów miejskiego transportu zbiorowego oraz infrastruktury turystyki biznesowej, tj. infrastruktury na potrzeby organizacji targów, kongresów, sympozjów etc. Spójność terytorialną zagwarantują inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej i tras rowerowych.
Inwestycje te stanowią przedsięwzięcia, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru Polski Wschodniej. Doświadczenia zebrane w trakcie poprzedniej perspektywy finansowej dowodzą, iż województwa wschodniej części kraju, jako dużo mniej konkurencyjne, w mniejszym stopniu uczestniczyły w wykorzystaniu środków w ramach sektorowych programów operacyjnych niż pozostałe województwa. Taki stan powoduje, iż zasadniczym instrumentem wsparcia tych regionów stają się regionalne programy operacyjne. Biorąc jednak pod uwagę wielkość środków jaka została przeznaczona na RPO, pewnym jest, że wiele ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej inwestycji nie zostałoby zrealizowanych. Stworzenie dodatkowego instrumentu wsparcia jest krokiem na drodze do wyrównania szans rozwojowych, a także pozwoli na realizację przemyślanych działań  rozwojowych  służących  osiągnięciu  zakładanych  strategicznych  celów  rozwoju całego kraju, tj. unowocześnienia wielu sfer życia społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej: nauki, gospodarki, komunikacji, stworzenia miejsc pracy, poprawy funkcjonowania dużych ośrodków miejskich oraz zwiększenia ich siły oddziaływania na otoczenie, zwiększenia dostępności komunikacyjnej, poprawy wizerunku Polski Wschodniej oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tej części kraju.
Priorytety rozwojowe, dla których przewidziano wsparcie w ramach niniejszego Programu odpowiadają specyfice i potrzebom makroregionu i są zintegrowane z głównymi priorytetami wspólnotowymi określonymi w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności na lata 2007-2013 (SWW) oraz w Zintegrowanych Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008 (ZPW). Instrumentem realizacji powyższych wytycznych wspólnotowych na gruncie krajowym jest Krajowy Program Reform (KPR). 

1  2  3  4  5    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Znaczenie informacji Rola informacji we swpółczenych formach inwestowania. Znaczenie wiadomości w aspelcie globalizacji gospodarki światowej.
  • Elektroniczne karty bankowe Elektroniczne karty bankowe są najbardziej rozpowszechnionym produktem elektronicznym na rynku bankowości w Polsce.
  • System Eures EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy
  • Charakterystyka aktywów trwałych Aktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką
NEWSY
  • Gdański samorząd wspiera finansowo służby mundurowe Gdański samorząd od wielu lat aktywnie wspiera finansowo powiatową administrację zespoloną – służby mundurowe. Dzięki środkom Urzędu Miejskiego zarówno gdańska Policja
  • Ekstremalna rozrywka w Warszawie Już niebawem, w centrum handlowo-rozrywkowym Blue City zostanie otwarte pierwsze tej skali w Europie centrum rozrywki ekstremalnej i klub paintballowi - speedbalowy Event Club.
  • Youtube: będzie zabezpieczenie antypirackie Koncern Google zamierza już tej jesieni wyposażyć serwis Youtube.com w zabezpieczenie, które uniemożliwi publikowanie w nim materiałów chronionych prawem autorskim.
Copyright © 2007-2009seoteka