Wyszukiwarka
Analiza finansowa w banku
Dodał admin, 2007-12-02 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Analiza finansowa to ta część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest ocena działalności banku w aspekcie finansowym.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Jest źródłem informacji o sytuacji finansowej, trendach i relacjach oraz mocnych i słabych stronach działalności jednostki. ŹRÓDŁEM DANYCH DO ANALIZY FINANSOWEJ jest sprawozdawczość oraz ewidencja księgowa.
ANALIZĘ SPORZĄDZA SIĘ W CELU:
•    okresowej oceny działalności banku
•    zbadania przyczyn odchyleń od planu lub innej bazy porównawczej ze wskazaniem przyczyn i skutków oraz wpływu czynników zewnętrznych na wynik banku
•    przygotowania planów i prognoz
•    porównania z innymi bankami i oceny na tle innych banków (konkurencyjność wymaga znajomości wyników)
•    identyfikacja tych obszarów, które wymagają podjęcia działań naprawczych, ustalenia zagrożeń i wskazania sposobu ich wyeliminowania oraz identyfikacji mocnych i słabych stron.
ZAKRES ANALIZY, SZCZEGÓŁOWOŚCI WSKAŹNIKÓW ZALEŻĄ OD jej odbiorców. Mogą być nimi odbiorcy zewnętrzni jak właściciele, w tym akcjonariusze, czy potencjalni inwestorzy, czyli przyszli akcjonariusze, oraz nadzór bankowy. Odbiorcami wewnętrznymi są zarząd banku i rada nadzorcza. Mogą być nimi również klienci, a szczególnie deponenci.
BANK MOŻE RÓWNIEŻ PRZEPROWADZAĆ ANALIZĘ innego banku jako podmiotu komercyjnego lub podmiotu potencjalnego zakupu, bądź też jego akcji, czy też dla podjęcia współpracy, jednak analiza taka ograniczona jest zakresem posiadanych informacji.
ANALIZA FINANSOWA POMAGA DOKONAĆ porównania z konkurentami słabych i mocnych stron banku tj. zagrożeń, szans, zalet i atutów, czyli oceny jakościowej.
KRYTERIAMI TEGO RODZAJU ANALIZY MOGĄ BYĆ:
•    wysoki (lub niski) udział kredytów dla podmiotów niefinansowych
•    wysoka (lub niska) dynamika przyrostu depozytów
•    udział depozytów a vista
•    udział kredytów zagrożonych
•    spadek (wzrost) kosztów działania
ŹRÓDŁAMI INFORMACJI DLA PRZEPROWADZENIA ANALIZY SĄ:
•    sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości
•    sprawozdanie banku dla NBP
•    prospekt emisyjny oraz sprawozdawczość dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
•    raport i opinia biegłych rewidentów
•    ranking banków i inne informacje prasowe o działalności banków
•    informacje uzyskiwane z systemu ewidencji księgowej banku, hurtowni danych.
ANALIZA POZIOMA I PIONOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ANALIZA DOTYCZY pozycji zgodnie z układem sprawozdawczym bilansu. Pogłębiona analiza może dotyczyć:
•    STRUKTURY KREDYTÓW (w aspekcie)
•    branżowej
•    terminowej
•    kategorii ryzyka
•    koncentracji
•    STRUKTURY DEPOZYTÓW (w aspekcie)
•    terminowej
•    podmiotowej
•    koncentracji  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, i wiedzy technicznej. Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego
  • Public Relations PR- dostarczanie społeczeństwu informacji, perswazja mająca na celu modyfikowanie postaw oraz usiłowanie zbliżenia postaw i działań instytucji do nastawienia klientów
  • Czynności bankowe Tradycyjne definicje banku określają bank jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów.
  • Spółka Partnerska Przepisy dotyczące tej spółki zawierają zapis, z którego wynika, że wspólnik, który utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien z tej spółki wystąpić najpóźniej z końcem roku obrotowego
NEWSY
  • Coraz więcej pieniędzy na promocję w wyszukiwarkach Działająca przy IAB Polska grupa robocza „Marketing w Wyszukiwarkach” określiła obraz rynku SEM w Polsce oraz perspektywy jego wzrostu. Na rozwój rynku marketingu w wyszukiwarkach wpływa
  • Pięciolecie Agito.pl Ostatnie 5 lat to dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce. W 2002 roku dostęp do zasobów sieci miało tylko 17,72%2 Polaków. Internet jawił się jako nowe, nieznane i nie do końca bezpieczne medium.
  • Polacy będą montować bolidy Formuły 1 Krakowska firma Fair Recruitment kompletuje zespół polskich monterów-laminatorów dla konkurencji Roberta Kubicy
Copyright © 2007-2009seoteka