Wyszukiwarka
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
Dodał admin, 2007-10-31
Specjalnością Towarzystwa jest prowadzenie edukacji ekologicznej w terenie oraz włączanie do prowadzonych działań osób nie związanych z ruchem ekologicznym ( turystów, mieszkańców, przechodniów )


Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody powstało w 1996 r. z inicjatywy członków i sympatyków Interwencyjnej Grupy Rejonowej Straży Ochrony Przyrody w Krakowie i jest ściśle związane ze środowiskiem  strażników ochrony przyrody.
Celem Towarzystwa jest ochrona przyrody. Towarzystwo realizuje swój cel poprzez m.in. popularyzowanie wiedzy przyrodniczej oraz zasad ochrony środowiska, organizowanie akcji społecznych na rzecz ochrony przyrody, współpracę z organizacjami społecznymi i służbami zawodowymi działającymi w zakresie ochrony przyrody. Część członków Towarzystwa jest strażnikami Straży Ochrony Przyrody oraz społecznymi opiekunami przyrody.
Przedstawiciele Towarzystwa biorą udział w spotkaniach zespołu konsultacyjnego ds. programu ekologicznego Zielony Stół Urzędu Miasta Krakowa , komisyjnych wizjach lokalnych organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, spotkaniach z mieszkańcami. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody podejmuje także szereg działań interwencyjnych i udziela pomocy merytorycznej mieszkańcom Krakowa w sprawach związanych z ochroną przyrody i środowiska
Specjalnością Towarzystwa jest prowadzenie edukacji ekologicznej w terenie  oraz włączanie do prowadzonych działań osób nie związanych z ruchem ekologicznym ( turystów, mieszkańców, przechodniów ). Częścią kampanii edukacyjnych jest dobra współpraca z masmediami oraz działalność publicystyczna członków Towarzystwa.
Towarzystwo realizuje aktualnie projekt ekologiczne:

Zielone Płuca Krakowa
Celem projektu jest zahamowanie degradacji terenów zielonych na terenie Krakowa , ochrona terenów cennych przyrodniczo , inicjowanie akcji społecznych na rzecz zachowania istniejących terenów zielonych i tworzenia nowych oraz poprawa procedur konsultacji publicznych w zakresie ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego , a także zwiększenie społecznego dostępu do informacji i społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.
Jednym z największych zagrożeń Krakowa jest stałe kurczenie się powierzchni terenów zielonych. Kraków należy do tych dużych miast, które mają najniższy wskaźnik zieleni. Mimo ciągłej dewastacji zieleni zachowało się tu jednak jeszcze sporo terenów cennych przyrodniczo. Jednym    z celów projektu jest zabezpieczenie takich miejsc.  Drugim  głównym celem jest ochrona terenów zielonych nie mających wybitnych wartości przyrodniczych, ale mających duże znaczenie dla oczyszczania powietrza, tłumienia hałasu oraz będących miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Krakowa
W ramach projektu Zielone Płuca Krakowa Towarzystwo bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, prowadzi działalność interwencyjną oraz negocjacje z inwestorami na temat warunków zabudowy i zagospodarowania terenów inwestycji, podejmuje działania zmierzające do zwiększenia społecznego dostępu do informacji i społecznego udziału w podejmowaniu decyzji, udziela pomocy mieszkańcom Krakowa w sytuacjach konfliktowych. Planowane jest rozszerzenie zakresu projektu poprzez współpracę z grupami mieszkańców i organizacjami lokalnymi w zakresie urządzania terenów zielonych i promocji „zielonego miasta
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Podstawowe pojęcia statystyki Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech i poddanych badaniom statystycznym.
  • Polska wschodnia Polska Wschodnia wyróżnia się bogactwem lokalnych obyczajów oraz dziedzictwem przeszłości, znajdującym wyraz w dużej ilości zabytków i miejsc pamięci narodowej.
  • Zabezpieczenia i osłony maszyn Urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem mechanizmów mają najczęściej prostą konstrukcję, uzależnioną od rodzaju maszyny oraz budowy i przeznaczenia mechanizmów włączających.
  • Gromadzenie informacji w szpitalu Sposoby zapisu i gromadzenia informacji, analizy bieżącej działalności szpitalnej, w tym apteki szpitalnej i stacji krwiodawstwa.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka