Wyszukiwarka
Kredyt Dyskontowy
Dodał admin, 2008-03-22 Autor / Opracowanie: Krzysztof Swiderski
Kredyt udzielany w operacji dyskontowania weksli przez bank, polegającej na zakupie weksla przed terminem jego płatności.


Udzielenie kredytu dyskontowego (discount credit) może nastąpić poprzez zawarcie umowy o linię dyskontową lub w formie doraźnej transakcji nabycia wierzytelności wekslowych. Bank wypłaca klientowi – prawnemu posiadaczowi weksla – równowartość ceny nominalnej weksla, pomniejszonej o stopę dyskontową (mnożnik oprocentowania kredytu dyskontowego i ilość dni przed ustalonym terminem płatności weksla)..
Kwotę kredytu stanowi tzw. suma wekslowa. Otrzymują Państwo kwotę kredytu stanowiącą równowartość sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto.
Dyskonto jest różnicą pomiędzy ceną po jakiej odsprzedano wierzytelności przed terminem, a jej wysokością w terminie płatności. Dyskonto jest więc potrąceniem przez bank części sumy nominalnej papieru wartościowego o późniejszym terminie płatności (odsetek). Wysokość tego potrącenia ustala się w skali roku - stopa procentowa. Właśnie stopa dyskontowa stanowi podstawę obliczania dyskonta. Stopa dyskontowa jest różna w poszczególnych krajach. Jej wysokość zmienia się i zależy od sytuacji finansowej dłużnika, rodzaju zabezpieczenia wierzytelności, formy papieru wartościowego. Bank dyskontujący pobiera również prowizję bankową. Warto również krótko zdefiniować pojęcie redyskonta. Jest nim powtórne potrącenie odsetek od terminowych papierów wartościowych, których termin płatności jeszcze nie minął, przy zakupie ich przez bank
Weksel w ramach kredytu dyskontowego musi być złożony tylko przez firmę będącą posiadaczem weksla. Weksle muszą też odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie Prawo wekslowe.

 Kredyt dyskontowy udzielany jest jedynie klientom o dobrej sytuacji finansowej. Weksle przyjmowane przez Bank do dyskonta powinny być podpisane przez solidnych płatników terminowo wywiązujących się ze swoich zobowiązań wekslowych, nie dopuszczających do protestu weksli trasowanych przez nich lub przez nich wystawionych, o dobrej kondycji finansowej.

 
Kredyt dyskontowy może być udzielany w formie jednorazowej transakcji (gdy kredytobiorca chce zdyskontować jednorazowo jeden lub więcej weksli) lub w formie cyklicznych transakcji. Wówczas udzielany kredyt dyskontowy przyjmuje formę linii dyskontowej: kredytobiorcy przyznawany jest limit, do wysokości którego Bank dyskontuje weksle. Limit taki może być zarówno odnawialny (każdy wykup weksla przez dłużnika powoduje odnowienie limitu), jak i nieodnawialny (wykup weksla przez dłużnika nie powoduje odnowienia limitu).
PROCEDURA UDZIELENIA KREDYTU DYSKONTOWEGO:
- podpisanie umowy o kredyt dyskontowy lub linię dyskontową
- złożenie weksli do dyskonta przez kredytobiorcę z operacja indosowania na bank prowadzący rachunek bieżący
- kontrolowanie weksli pod względem merytorycznym i formalnym przez komitet dyskontowy
- operacja obliczenia odsetek dyskontowych dla weksli przyjętych i udzielenie kredytu remitentowi weksla
- w dniu płatności weksla bank księguje kwotę wpłacaną na koncie „ Kredyt dyskontowy”
- jeżeli weksel nie jest wykupiony w terminie bank remitenta obciąża jego rachunek bieżący kwotą weksla i uznaje nią konto kredytu dyskontowego.
Okres obowiązywania umowy o kredyt dyskontowy nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy
WARTO PRZECZYTAĆ
  • System Eures EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy
  • Analiza zdolności kredytowej Badanie zdolności kredytowej nie jest jednorazową analizą i oceną przed udzieleniem kredytu, ale stale powtarzanym procesem, który realizują różne działy banku.
  • Formy rozliczeń bankowych Formy i tryb rozliczeń pieniężnych ustala prezes NBP. Podmioty gospodarcze i inne osoby prawne, a także osoby fizyczne gromadzą swe środki pieniężne na rachunkach bankowych
  • Bankowość elektroniczna w Polsce Głównym, a zarazem podstawowym celem tej odmiany bankowości jest umożliwienie dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunkach klientom indywidualnym i instytucjonalnym w prosty i bezpieczny sposób.
NEWSY
  • Coraz więcej pieniędzy na promocję w wyszukiwarkach Działająca przy IAB Polska grupa robocza „Marketing w Wyszukiwarkach” określiła obraz rynku SEM w Polsce oraz perspektywy jego wzrostu. Na rozwój rynku marketingu w wyszukiwarkach wpływa
  • V Bałtycki Festiwal Nauki w PBW w Gdańsku Emocje związane z tegorocznymi imprezami już za nami. W piątym, można rzec jubileuszowym Bałtyckim Festiwalu Nauki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
  • Spam będzie surowiej karany Badania firmy Symantec dowodzą, że aż 59 proc. całej poczty elektronicznej wysyłanej na Świecie to spam. Sytuację tę mają zmienić nowe przepisy antyspamowe.
Copyright © 2007-2009seoteka