Wyszukiwarka
Środowisko
Dodał admin, 2007-10-14 Autor / Opracowanie: Gosiaczek
Ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania,

1  2  3  4  5  6  7    >

Biocenoza (gr. bios życie i koinos wspólny) - naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza wraz ze środowiskiem fizycznym to ekosystem. Inna nazwa dla biocenozy to pleocen.
Biocenozy można podzielić na naturalne (sawanna, las, jezioro) i sztuczne (park, ogród).
Biocenozę tworzą:
• fitocenoza - organizmy roślinne
• zoocenoza - organizmy zwierzęce
• drobnoustroje
biocenoza - zespół populacji roślinnych oraz zwierzęcych powiązanych wzajemnymi zależnościami i żyjących w określonym środowisku
producenci - organizmy, głównie rośliny zielone, wytwarzające związki organiczne w procesie fotosyntezy
konsumenci - organizmy cudzożywne, które odżywiają się innymi organizmami
destruenci - organizmy przetwarzające martwą materię organiczną w związki mineralne łańcuch pokarmowy - sieć pokarmowa
Antagonistyczne
-konkurencja - populacje rywalizują o zasoby środowiska: pokarm, przestrzeń, światło (lis i jastrząb o zająca; ślimak i stonka o liście ziemniaków)
-drapieżnictwo - ofiara jest pokarmem drapieżcy (lew i gazela; jastrząb i mysz)
-pasożytnictwo - pasożyt jest ściśle związany z organizmem gospodarza, który jest jego żywicielem (tasiemiec pchła)
Nieantagonistyczne
-mutualizm - populacje nie są zdolne do życia jedna bez drugiej (grzyb i glon; storczyki i grzyby)
-protokooperacja - populacje odnoszą wzajemne korzyści, ale mogą żyć samodzielnie (krab pustelnik i ukwiał; miodowody i ratel)
-komensalizm - współżycie przynosi korzyści populacji jednego z gatunków, ale nie wywiera wpływu na populację drugiego. Związek dotyczy najczęściej pożywienia (żarłacz tygrysi - ryby zwane pilotkami; człowiek i wróble domowe).

BIOCENOZA
Biocenoza to ożywiona część ekosystemu, czyli zespół wszystkich populacji wzajemnie od siebie uzależnionych zajmujących określone środowisko. Biocenozy dzielimy na naturalne (jezioro, las, rzeka) oraz sztuczne (pole, sad, łąka). Każda biocenoza charakteryzuje się określoną strukturą troficzną. Struktura ta przedstawia powiązania pokarmowe między organizmami tworzącymi określony poziom troficzny.
Poziom troficzny - to grupa organizmów zajmująca taką samą pozycję w łańcuchu pokarmowym. Wyróżniamy poziom: producentów, konsumentów, reducentów.
Producenci - to organizmy autotroficzne, zdolne do wytwarzania materii organicznej.
Konsumenci - to organizmy heterotroficzne, przystosowane do pobierania materii organicznej od innych organizmów. Są to np.: roślinożercy, drapieżcy, pasożyty.
Reducenci - to organizmy, które rozkładają, redukują substancje organiczne powodując ich mineralizację.
Organizmy należące do różnych poziomów troficznych ustawione w takiej kolejności, że każdy poprzedni jest pokarmem dla następnego, tworzą łańcuch troficzny.
 

1  2  3  4  5  6  7    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Gromadzenie informacji w szpitalu Sposoby zapisu i gromadzenia informacji, analizy bieżącej działalności szpitalnej, w tym apteki szpitalnej i stacji krwiodawstwa.
  • Podstawowe pojęcia statystyki Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech i poddanych badaniom statystycznym.
  • Wizja Polski do roku 2015 Społeczeństwo polskie oczekuje zmian, które doprowadzą do wzrostu standardu życia. Temu celowi ma służyć polityka rozwojowa państwa.
  • Zabezpieczenia i osłony maszyn Urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem mechanizmów mają najczęściej prostą konstrukcję, uzależnioną od rodzaju maszyny oraz budowy i przeznaczenia mechanizmów włączających.
NEWSY
  • Coraz więcej firm prowadzi księgi on-line Prowadzenie księgowości on-line pozwala przesyłać elektronicznie faktury i sprawdzać na bieżąco rozliczenia prowadzone przez biuro rachunkowe. Jednak barierą dla firm
  • Miedzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji Podobnie jak w ubiegłych latach, najstarsze i jedno z najważniejszych międzynarodowych biennale sztuki składa się z dwóch głównych części: wystawy tematycznej i kilkudziesięciu prezentacji
  • Koszty podróży służbowej to koszt pracodawcy Diety i inne należności za czas podróży służbowej wypłacone pracownikom do wysokości określonej w odrębnych przepisach, nie zostały wymienione w art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Copyright © 2007-2009seoteka