Wyszukiwarka
Spółka Partnerska
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Ola_W
Przepisy dotyczące tej spółki zawierają zapis, z którego wynika, że wspólnik, który utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien z tej spółki wystąpić najpóźniej z końcem roku obrotowego


SPÓŁKA PARTNERSKA – jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników, zwanych partnerami, w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Umowa takiej spółki powinna być prowadzona w formie aktu notarialnego. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie. Jest to spółka, której cechą charakterystyczną jest to, że wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne i to takie, które maja uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (lekarz, adwokat). Zasada jest, że taka spółką zarządzają i reprezentują na zewnątrz wspólnicy i na zasadach określonych w spółce jawnej z tym, że mogą oni powołać albo ustanowić do prowadzenia spraw spółki zarząd. Z chwilą ustanowienia zarządu tracą prawo partnerzy do reprezentowania spółki. Do zarządu stosuje się przepisy dotyczące zarządu w spółce kapitałowej tzn. zarząd może być jedno lub wieloosobowy. W skład zarządu mogą wchodzić partnerzy lub osoby z poza spółki, może być wybrany na czas określony lub kadencję. O tym wszystkim decydują w umowie wspólnicy. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące wynikiem wykonywania wolnego zawodu w spółce przez innych partnerów ani też za zobowiązania będące wynikiem działania lub zaniechania osób zatrudnionych w spółce, które przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki podlegały kierownictwu innego partnera. Poza tymi zobowiązaniami za wszystkie inne zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie – subsydialnie, czyli tak jak w spółce jawnej. Spółka ta jest zarządzana jak spółka jawna z tym, że rozwiązuje się z tych samych powodów co spółka jawna, a dodatkowo rozwiązuje się, gdy wszyscy partnerzy utracili prawo do wykonywania wolnego zawodu, będącego przedmiotem działalności spółki. Ponadto spółka rozwiązuje się najpóźniej w ciągu roku od dnia, w którym w spółce pozostał jeden partner albo, gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu będącego przedmiotem działalności spółki. Przepisy dotyczące tej spółki zawierają zapis, z którego wynika, że wspólnik, który utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien z tej spółki wystąpić najpóźniej z końcem roku obrotowego, czyli gospodarczego, który utracił to prawo. Wystąpienie dokonuje się w ten sposób, że składa oświadczenie na piśmie, doręcza wspólnikom zarządzającym spółką lub zarządowi, gdy go powołano. Gdyby taki wspólnik z sugestii dobrowolnego wystąpienia nie skorzystał, to i tak z mocy ustawy uważa się go za takiego, który wystąpił ze spółki ostatniego dnia roku obrotowego, w którym utracił to prawo. W spółce partnerskiej jest zasada, że spadkobiercy wspólnika nie wstępują na jego miejsce do spółki, ale przepisy dotyczące tej spółki pozwalają partnerom w umowie zmienić ta zasadę z tym, że spadkobierca wstępujący do spółki musi mieć prawo do wykonywania wolnego zawodu będącego przedmiotem działalności spółki. W spółce można wykonywać kilka wolnych zawodów. W tej spółce, tak samo jak w spółce jawnej, przystępujący do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed jego wstąpieniem. W wypadku, gdy rozwiązująca się spółka jest w dobrej kondycji finansowej, to dalszy proces kończenia jej spraw odbywa się w trybie likwidacji, czyli tak, jak w spółce jawnej, a gdy podstawy rozwiązania stanowi upadłość, to stosuje się przepisy prawa upadłościowego i naprawczego, czyli taj samo, jak w spółce jawnej.WARTO PRZECZYTAĆ
  • Leasing Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.
  • Spółka Komandytowo - Akcyjna Spóła Komandytowo - Akcyjna jest ostatnią spółką osobową, nieznana dotychczas prawu polskiemu, a wprowadzona Kodeksem Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.
  • Budżetowanie w banku Budżetowanie inwestycji wymaga rozstrzygnięcia, który z długofalowych projektów należy podjąć oraz jak go sfinansować
  • Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.
NEWSY
  • Tania turystyka kosmiczna Amerykańscy specjaliści od lotów w kosmos opublikowali w \
  • Eurostars - unijny program dla firm Program jest nastawiony na szybkie rezultaty oraz efekty rynkowe. Czas realizacji projektu badawczego nie może być dłuższy niż trzy lata, zaś wdrożenie produktu powinno nastąpić w trakcie
  • Nauczyciele wobec technologii informacyjnej i e-edukacji W tegorocznej, dziesiątej już edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli, która odbyła się w dniach 19-20 IV 2007 roku w Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Copyright © 2007-2009seoteka