Wyszukiwarka
Wsparcie zagraniczne dla Polski wschodniej
Dodał admin, 2008-07-26
Szczególnie korzystnie Polska Wschodnia została potraktowana w programie PHARE SSG, którego środki były początkowo kierowane tylko do wybranych województw

1  2  3  4  5  6    >


Program PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG)
Program PHARE SSG był realizowany w ramach czterech edycji rocznych w latach 2000 -2003 (spośród pięciu województw Polski Wschodniej jedynie województwo świętokrzyskie uczestniczyło w trzech edycjach tego programu w latach 2001-2003). Składał się on z trzech komponentów: Infrastruktura (INFRA), Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP). Ogólna wartość dotacji w ramach tego programu dla Polski Wschodniej w całym tym okresie wyniosła 270,4 mln euro. Gros środków w ramach PHARE SSG (183,9 mln euro, czyli 68,0%) przeznaczono na realizację dużych projektów infrastrukturalnych.
Program PHARE 2001 Odbudowa
Program miał charakter doraźny i funkcjonował w latach 2001-2003. Środki przekazane na jego realizację służyły usuwaniu skutków wielkiej powodzi z 2001 r. oraz miały na celu zapobieganie zagrożeniom powodziowym w przyszłości. Zakres terytorialny programu był ograniczony do województw najbardziej dotkniętych skutkami tego kataklizmu (m.in. świętokrzyskiego i podkarpackiego).
W ramach programu zrealizowano łącznie 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania z PHARE 23,2 mln euro, w tym w województwie podkarpackim 36 projektów (3,84 mln euro), a w świętokrzyskim 85 projektów (9,6 mln euro).
Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC
Na obszarze czterech przygranicznych województw Polski Wschodniej funkcjonowały trzy Programy Współpracy Przygranicznej PHARE CBC: Polska - Słowacja (m.in. podkarpackie), Polska - Region Morza Bałtyckiego (m.in. warmińsko-mazurskie i podlaskie) oraz Zintegrowana Granica Wschodnia (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Wielkość alokacji w ramach PHARE CBC wyniosła w województwie lubelskim 3,2 mln euro, podkarpackim 17,7 mln euro (Program Polska - Słowacja - 5,8 mln euro, Program Zintegrowana Granica Wschodnia 11,9 mln euro), podlaskim 17,7 mln euro (Program Polska - Region Morza Bałtyckiego 3,8 mln euro, Program Zintegrowana Granica Wschodnia 13,8 mln euro).
Program ISPA
W latach 2000-2003 Komisja Europejska zaakceptowała realizację 69 projektów z zakresu środowiska i transportu finansowanych w ramach funduszu ISPA. Na realizację tych projektów przyznano Polsce łącznie 2 585,7 mln euro. Na obszarze pięciu województw Polski Wschodniej zrealizowano jedynie 11 projektów infrastrukturalnych na kwotę 263 mln euro, co stanowiło zaledwie 6,4% środków wydatkowanych w całym kraju.
Program SAPARD
Program SAPARD został uruchomiony w połowie lipca 2002 r. W ramach tego programu, w pięciu województwach Polski Wschodniej zrealizowano szereg projektów z zakresu:
1.    poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych,
2.    inwestycje w gospodarstwach rolnych,
3.    rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich,
4.    różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Programie SAPARD zrealizowano łącznie 21 329 projektów na łączną kwotę zaangażowanych środków publicznych 3 932 mln zł w skali kraju, w tym na obszarze Polski Wschodniej 6 533 projekty (1 200 mln zł). Ponad 50% środków zostało wydatkowanych na wsparcie poprawy i rozwoju podstawowych elementów infrastruktury ochrony środowiska oraz drogowej realizowanej na obszarach wiejskich. 

1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Marketing partnerski Marketing partnerski wymaga współpracy wszystkich działów w przedsiębiorstwie w wysiłkach, które maja służyć jak najlepszej obsłudze klienta.
  • Powstanie pieniądza Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji.
  • Bank - pośrednik finansowy Bank to instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące
  • Znaczenie informacji Rola informacji we swpółczenych formach inwestowania. Znaczenie wiadomości w aspelcie globalizacji gospodarki światowej.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka