Wyszukiwarka
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Dodał admin, 2007-12-03 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, i wiedzy technicznej. Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej.Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego i różnych perspektywach rozwojowych. Części składowe msg:a)teoria-bada i formułuje prawa o charakterze uniwersalnym(wspólne dla wszystkich dyscyplin zajmujących się gospodarką) i specyficznym(dotyczą tylko tej dyscypliny, są to prawa określające rozwój różnych form powiązań międzynarodowych dotyczących przepływu towarów, usług i innego rodzaju). b)polityka-wyodrębnia się:a)zagraniczną politykę ekonomiczną-(polityka poszczególnych krajów, odpowiada na pytanie jakie działania powinien podjąć kraj aby osiągnąć duże korzyści z wymiany gosp.) b)międzynarodową politykę ekonomiczną-polityka realizowana w ramach różnorodnych form instytucji międzynarodowych.

Podstawowe podmioty i przedmioty mwg.
Podmioty od szczebla najniższego do najwyższego: -gosp. domowe; przed. różnego rodzaju; zrzeszenia konsumentów i producentów; krajowe org.gosp; organy regionalnych ugrupowań integracyjnych; wielkie korporacje transnarodowe; międzynarodowe or.gosp.
Przedmiotem MWG jest badanie form powiązań między podmiotami msg, analiza przemian dokonujących się w międzynarodowym środowisku gosp. Przedmiotem są: korzyści z handlu; struktura handlu; protekcjonizm; analiza bilansu płatniczego; kurs walutowy i czynniki go określające; międzynarodowy rynek kapitałowy.

Podstawowe formy międzynarodowej wymiany gospodarczej – ich istota i znaczenie we współczesnej gospod. światowej.
Do podstawowych form wymiany gospodarczej zaliczamy: wymianę rzeczową i wymianę finansową. Wymiana rzeczowa to przede wszystkim wymiana: produktów naturalnych - ich transport i eksport; ludności - międzynarodowa migracja ludności - jej przenoszenie się przez granice narodowe na dłuższe okresy; energii; informacji. Drugą formą wymiany gospodarczej jest pieniądz. Pieniądz posiada wartość, a jako towar specyficzny posiada także wartość użyteczną. 1. Handel międzynarodowy.(Obrót towarowy, Handel usługami)2. Handel międzygałęziowy, jest to handel polegający na tym, że kraje produkują towary tej samej grupy i je eksportują, ale jednocześnie sprowadzają inne towary tej samej grupy towarowej z zagranicy.3. międzynarodowa kooperacja przemysłowa, czyli międzynarodowy podział pracy w dziedzinie podzespołów i części.4. Międzynarodowy przepływ czynników produkcji:

Kierunki rozwoju handlu.
1)nasilający się proces rozszerzających powiązań o różnym char. między podmiotami gosp., gospodarkami nar. krajów o różnych poziomach rozwoju duże zróżnicowanie powiązań
2)szybki postęp techn., zwłaszcza elektroniczno- informacyjny techniki obliczeniowej, komputeryzacji, internetu. Dzięki temu możliwe jest szybkie pozyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.
3)wykształcenie się modelu „nowej gospodarki” w fazę której najwcześniej wkroczyły USA. Proces globalizacji budzi nadzieję dla krajów rozwijających się, ale rodzi też pewne obawy z punktu ekonomicznego. Związane są one z zagrożeniem szybkiego przenoszenia się między krajami załamań koniunkturalnych,
4) zmiana międzynarodowych struktur gosp.
5) przedmiotem przepływu są nie tylko towary i usługi ale i kapitał, siła robocza, technologia, (czynniki wytwórcze)
6) dynamiczny rozwój wielkich korporacji transnar.
7) zmiana char. MPP - specjalizacja międzygałęziowa - specjalizacja wewnątrzgał.; wymiana wyrobów gotowych - wymiana podzespołów

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Umowne wynagrodzenie gwarancyjne Zawierając umowę w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownik zobowiązuje się pracować w danym miesiącu tyle, ile ten pełny wymiar czasu pracy w skali miesiąca wynosi.
  • Pożyczka Extraportfel - nasza opinia Ostatnio coraz więcej pojawia się mało znanych firm tego typu. Oferują darmowe pożyczki, czy doprowadzają ludzi do ruiny? W tym artykule postaramy się przybliżyć nieco jak to wygląda w praktyce.
  • Analiza finansowa w banku Analiza finansowa to ta część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest ocena działalności banku w aspekcie finansowym.
  • Czek i transfer pieniądza Gdy złoto było wykorzystywane w charakterze środka cyrkulacji, tworzenie pieniądza przypominało wyrób biżuterii.
NEWSY
  • Niezwykłe monety na wielkie święto Krakowa ! Specjalna uroczystość z udziałem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wystawa monet i medali w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie, a także konkursy z bardzo cennymi nagrodami…
  • SGGW rozpoczyna rekrutację W tym roku SGGW otworzyła cztery nowe kierunki: dietetykę, logistykę, informatykę i pedagogikę. Dietetykę na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji będzie mogło studiować 60 osób.
  • Internet zyskuje Internet zyskuje na znaczeniu wśród polskich klientów, zastępując coraz częściej telewizję kablową i telefonię stacjonarną. Jak pokazują badania Gemiusa, Eurostatu i SMG/KRC, w latach 2002-2005
Copyright © 2007-2009seoteka