Wyszukiwarka
Giełda papierów wartościowych
Dodał admin, 2007-10-07 Autor / Opracowanie: Paweł Kowalewski
Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, na którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów.

1  2  3    >

Giełda papierów wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991roku po 52-letniej przerwie. Została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna, której udziałowcami mogą być ( oprócz Skarbu Państwa) domy maklerskie, bani, emitenci, towarzystwa funduszy powierniczych, zakłady ubezpieczeniowe. Funkcjonowanie giełdy regulują ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz Regulamin i Statu Giełdy.
Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, na którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów. Wprowadzone zasady handlu należą do bardzo nowoczesnych-papiery wartościowe istnieją w formie niematerialnej, tzn. zapisów w systemach komputerowych Giełdy, domów maklerskich i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Transakcje na giełdzie zawierane są wyłącznie przez licencjonowanych maklerów-pracowników domów maklerskich, które są członkami giełdy. Członkiem giełdy jest podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący akcjonariuszem giełdy i dopuszczony do działania na Giełdzie.
Giełda koncentruje obrót ( handel) papierami wartościowymi zapewniając ich 91płynność oraz bezpieczeństwo transakcji i rozliczeń. Zastosowanie na giełdzie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwia zawieranie na każdej sesji wielu tysięcy transakcji.

Notowania papierów wartościowych odbywają się w dwóch systemach:
Kursu jednolitego, gdzie notowane są wszystkie akcje, a także większość obligacji o zmiennym oprocentowaniu.
Notowań ciągłych, gdzie notowane są najbardziej płynne akcje, większość obligacji oraz kontrakty terminowe i warranty.
Sesje giełdowe odbywają się codziennie w godz. 10,00-16,00

NOTOWANIE W SYSTEMIE KURSU JEDNOLITEGO

W systemie tym kurs ustalany jest jeden raz podczas sesji na podstawie złożonych wcześniej przez inwestorów zleceń kupna i sprzedaży.
W systemie notowań jednolitych jednostką transakcyjną jest jeden papier wartościowy.

Złożenie zlecenia
W swoich zleceniach klienci biur maklerskich określają stronę zlecenia, ilość papierów wartościowych oraz limit ceny. Kupujący określa maksymalną cenę po której gotów jest nabyć papiery wartościowe , natomiast sprzedający-cenę minimalną, po jakiej jest gotów je sprzedać. W przypadku zleceń na akcje limit cenowy określany jest w złotych, natomiast w przypadku obligacji w procentach wartości nominalnej.
Ř Innym rodzajem zleceń są zlecenia PKC ( po każdej cenie) co oznacza, że ich wystawcy godzą się zawrzeć transakcje po każdym kursie , jaki ustali się na najbliższej sesji giełdowej lub PCR ( po cenie rynkowej), które tym się różnią od zleceń PKC, że nie biorą udziału w określeniu kursu i są realizowane jedynie w odpowiedzi na brak równowagi po ustaleniu kursu jednolitego. Giełda Warszawska wzorem innych giełd na świecie stosuje ograniczenia wahań kursów. Kurs jednolity na rynku akcji może być wyższy (górne ograniczenie) lub niższy (dolne ograniczenie) od kursu poprzedniej sesji najwyżej o 10%, natomiast dla obligacji dopuszczalne wahania kursów mogą wynosić 5 punktów procentowych.  

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, i wiedzy technicznej. Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego
  • Grupowanie i zliczanie materiału statystycznego W wyniku opracowania surowego materiału statystycznego zostaje on przekształcony w materiał zbiorczy, charakteryzujący całą badaną zbiorowość bądź próbę.
  • Rodzaje bankowości elektronicznej Bankowość elektroniczna dzieli się na pewne rodzaje. Kryteria stosowane przy tym podziale także mogą być różne, jednak podstawowym kryterium jest zastosowanie środka elektronicznego
  • Metody oceny projektów gospodarczych Inwestycja – jest długookresowym obarczonym ryzykiem zaangażowaniem zasobów ekonomicznych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu osiągnięcie korzyści w przyszłości.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka