Wyszukiwarka
Akcja
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Ola_W
jest to część majątku spółki przez wykonanie którego nabywamy prawo do tego majątku. Na dowód posiadania akcji otrzymujemy dokument akcyjny zwany potocznie akcją, który legitymuje akcjonariusza...

1  2    >

w spółce dając mu prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo udziału w podejmowaniu uchwał dotyczących najistotniejszych spraw spółki. Akcja to też papier wartościowy. Przedstawia określoną wartość, może być środkiem obrotu, spłaty zobowiązań. W związku z taki jej charakterem ustawodawca wymaga, żeby była sporządzona na piśmie i w treści swej posiadała takie dane jak firma, czyli nazwę spółki, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestracyjnego i numer, pod którym zarejestrowano tą spółkę, datę rejestracji i datę emisji wystawienia akcji, wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, ewentualnie ograniczenie w rozporządzaniu. Dokument powinien być opatrzony pieczęcią spółki, podpisami zarządu z tym, że ustawodawca dopuszcza możliwość mechanicznego odtwarzania podpisu. Akcje mogą być imienne  lub na okaziciela. Obrót na okaziciela odbywa się z ręki do ręki. Akcje imienne – obrót nimi odbywa się w ten sposób, że na dokumencie akcyjnym lub scalonym z nim załączniku dokonuje się zapisu, kto od kogo i kiedy nabył prawo do tej akcji. Akcje imienne mogą być uprzywilejowane. Przywilej może polegać na zwiększonym prawie głosu, ale nie więcej niż trzy głosy na jedną akcję. Przywilej może polegać na zwiększonym prawie do udziału w zysku, ale nie więcej niż 50% w stosunku do akcji , które takiego przywileju nie posiadają. Akcje uprzywilejowane do zwiększonego prawa w zysku mogą mieć odjęte prawo głosu. Są to wówczas akcje nieme. Zasadą w tej spółce jest to, że spółką zarządzają i reprezentują ją komplementariusze, którym takie prawo przyznano w statucie. Nie mają takiego prawa akcjonariusze. Dla nadzoru nad działalnością spółki można w tej spółce ustanowić Radę Nadzorczą, a obowiązkowo należy ją ustanowić, gdy liczba akcjonariuszy jest większa niż 25 osób. Nie może być członkiem Rady Nadzorczej komplementariusz ani jego pracownik. Generalnym zadaniem Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy badanie i opiniowanie, sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy, w tym sprawozdania finansowego, pod kątem zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, a także opiniowanie wniosków komplementariuszy w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty. Raz w roku na piśmie Rada Nadzorcza ma obowiązek złożyć sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ze swojej działalności. Do funkcjonowania Rady Nadzorczej stosuje się „Przepisy o Radzie Nadzorczej w spółce”. Liczy ona co najmniej 3 osoby powołane i odwoływane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Organem władzy w spółce jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które władne jest podejmować decyzję w formie uchwał w najistotniejszych sprawach spółki. Mamy Walne Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi co najmniej raz w roku być zwołane i nie później niż przed upływem pół roku od zakończenia roku obrotowego , na którym to obowiązkowo w porządku okiennym powinno znaleźć się:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki, w tym sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązku,
3) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz podjecie uchwały w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat.
 

1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Polityka bezpieczeństwa w Bartex Holding S.A. Obecne realia, które zmuszają do gromadzenia i przetwarzania wielkich ilości danych, wymuszają na przedsiębiorstwie odpowiednie nimi zarządzanie i ochronę
  • Elektroniczne karty bankowe Elektroniczne karty bankowe są najbardziej rozpowszechnionym produktem elektronicznym na rynku bankowości w Polsce.
  • Koszty w banku Koszty banku można rozpatrywać jako sumę kosztów stałych oraz kosztów zmiennych. Koszty stałe, czyli niezmienne, mają taki charakter do określonego poziomu aktywów banku.
  • Wpływ Banku Centralnego W Polsce do 1998 r. NBP w procesie realizacji polityki pieniężnej formułował właśnie cele pośrednie i operacyjne, przyjmując pewne specyficzne wielkości, które oprócz tego, że zachowują
NEWSY
  • Święto Muzyki w Polsce Święto Muzyki (fr. Fête de la Musique | ang. World Music Day) to cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca, pierwszego dnia lata Toruń - 21.VI.2007
  • Włatcy Móch atakują rynek Trwa realizacja kolejnych odcinków Włatców Móch. Trzecią odsłonę niegrzecznej kreskówki TV4 będzie można oglądać od września. Tylko na Wirtualnemedia.pl zwiastun nowej serii animowanej produkcji.
  • Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów Szybki rozwój nauki i techniki powoduje, że osoby starsze niejednokrotnie czują się bezradne wobec nowych narzędzi komunikacji, dlatego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w
Copyright © 2007-2009seoteka