Wyszukiwarka
Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
Dodał admin, 2008-07-26
W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców, Polska musi wykonać ogromny wysiłek zbudowania bądź zmodernizowania niezbędnej infrastruktury

1  2  3  4  5  6  7    >


INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Istotnymi uwarunkowaniami przyspieszania rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarki są dostępność i stan infrastruktury. Infrastruktura techniczna kraju wymaga obecnie modernizacji i rozbudowy, aby możliwe było umacnianie spójności społeczno-gospodarczej kraju, a także dyfuzja rozwoju z ośrodków o większym znaczeniu na obszary słabiej rozwinięte. Ukierunkowane, uwzględniające obecny i przyszły stan środowiska, wspieranie procesów inwestycyjnych pozwoli na realizację idei zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa informacyjnego, a także przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców. Umożliwi to również podniesienie atrakcyjności kraju dla inwestorów zewnętrznych. Dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej i zwiększeniu dostępności mieszkań możliwe będzie podnoszenie mobilności społeczeństwa, co z kolei powinno przyczynić się do stopniowego redukowania regionalnych dysproporcji w poziomie bezrobocia. Dlatego też przewiduje się kształtowanie warunków dla rozwoju inwestycji w infrastrukturę transportową, energetyczną, teleinformatyczną, ochronę środowiska, a także w mieszkalnictwo.
a)  Infrastruktura transportowa
Głównym celem wspierania inwestycji w infrastrukturę transportową będzie optymalizacja i podniesienie jakości systemu transportowego kraju, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych działalności transportowej, ponoszonych przez społeczeństwo i gospodarkę, w tym kosztów związanych z oddziaływaniem transportu na środowisko i zdrowie. Optymalizacji funkcjonowania systemu transportowego służyć będzie dążenie do jego zintegrowania w układzie gałęziowym i terytorialnym, jak również podniesienie parametrów eksploatacyjnych sieci transportowych. Zmniejszanie uciążliwości transportu dla środowiska będzie uzyskiwane poprzez wspieranie alternatywnych form transportu wobec transportu drogowego i lotniczego, jak również wyprowadzanie ruchu pojazdów poza tereny gęsto zamieszkane, realizację towarzyszących obiektów i urządzeń ochronnych oraz, w przypadku nowych obiektów infrastrukturalnych, poprzez dobór najmniej kolidujących z potrzebą ochrony środowiska miejsc ich lokalizacji i tras przebiegu.
Priorytetem będzie zapewnienie dostępności komunikacyjnej Polski, jej regionów, a szczególnie głównych ośrodków gospodarczych. W tym celu akcent zostanie położony na powiązanie głównych ośrodków gospodarczych w Polsce siecią nowoczesnych korytarzy transportowych, zapewnienie im połączeń z międzynarodową siecią transportową oraz na zapewnieniu dostępności komunikacyjnej do tych ośrodków gospodarczych dla terenów je otaczających, szczególnie dla obszarów wiejskich.
    W transporcie drogowym zapewniona zostanie przede wszystkim ciągłość ruchu
pomiędzy głównymi ośrodkami na trasach tranzytowych poprzez budowę spójnej
sieci autostrad i dróg ekspresowych, w szczególności w ramach systemu TEN-T,
     a także modernizację i poprawę parametrów eksploatacyjnych sieci dróg
stanowiących połączenie z tym systemem. Pozwoli to w pełni włączyć Polskę
w europejski system drogowy. Poprawiony zostanie też stan techniczny istniejącej
infrastruktury drogowej, który stanowi obecnie istotną barierę rozwoju. Zwiększana
będzie nośność dróg krajowych zgodnie z wymogami UE. W coraz większym stopniu
drogi krajowe i tranzytowe będą wyprowadzane poza miasta poprzez budowę
obwodnic. Uzupełnieniem będą inwestycje rozwojowe i modernizacyjne
podejmowane przez samorządy wszystkich szczebli. 

1  2  3  4  5  6  7    >


WARTO PRZECZYTAĆ
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka