Wyszukiwarka
Plan finansowy banku
Dodał admin, 2007-12-02 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
PLAN FINANSOWY jest jednocześnie prognozą stanu i instrumentem zarządzania. Musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne - sytuację makroekonomiczną, stan prawny, normy ostrożnościowe


Generalnym założeniem powinno być podporządkowanie planu strategii banku i jego spójność z planem marketingowym oraz inwestycyjnym.
METODA PLANOWANIA ZAKŁADA:
•    Wyjście od stanu aktualnego;
•    Oszacowanie możliwych przyrostów (spadków);
•    Projekcję stanu.
Plan finansowy banku jest projekcją bilansu, a następnie rachunku zysków i strat, czyli projekcją takiego zarządzania aktywami i pasywami, by ukształtować strukturę bilansu:
•    Ilościową- poziom depozytów i kredytów,
•    Jakościową- poziom odsetek dla osiągnięcia zysku w dłuższej perspektywie.
Projekcja ta powinna doprowadzić do ustalenia źródła finansowania dla produktów aktywnych lub możliwości zagospodarowania pozyskanych produktów pasywnych. Praktyka planowania w banku jest pewnym kompromisem pomiędzy tymi podejściami, jak również założeniem wyjściowym: uzyskania określonego poziomu dywidendy.
Suma bilansowa w procesie planowania jest wielkością, która świadczy o ekspansji banku, jeżeli przekracza poziom inflacji. Wielkość tej sumy jest ograniczona współczynnikiem wypłacalności, który dla funkcjonujących banków nie powinien być mniejszy niż 8%. Współczynnik wypłacalności= (fundusze własne netto/aktywa i zobowiązania pozabilansowe wg wag ryzyka)*100. Wagi ryzyka uwzględniają jakość poszczególnych aktywów. Wyższe wagi ryzyka posiadają aktywa o wyższej przychodowości, jak kredyty; niższe- np. papiery wartościowe skarbowe. Przy określonych funduszach własnych struktura aktywów jest zdeterminowana współczynnikiem wypłacalności i kształtuje odpowiednią sumę bilansową. Część sumy bilansowej stanowią aktywa niedochodowe niezbędne dla utrzymania płynności, jak gotówka oraz środki trwałe, dla których źródłem finansowania są fundusze własne. Pasywną stronę bilansu kształtują głównie pozyskane depozyty klientów. Depozyty rynku międzybankowego powinny być tylko uzupełniającym źródłem finansowania dla utrzymania płynności operacyjnej. Odpowiednia polityka stóp procentowych powinna ukształtować strukturę podmiotową i terminową depozytów.
Budowa planu jest procesem złożonym. Gdy w banku istnieje określony model matematyczny oraz program informatyczny do budowy planu, można go przedstawić w wariantach. Wariantowanie w takim przypadku polega na przyjęciu różnej struktury aktywów i pasywów oraz poziomu stopy procentowej. Kolejne wersje są weryfikowane przez właściwe służby produktowe. Proces planowania odbywa się też w oddziałach operacyjnych z uwzględnieniem przekazywanych parametrów oraz zadań o charakterze umownym, jak:
•    Maksymalny możliwy wzrost kosztów działania,
•    Poziom średniego wynagrodzenia,
•    Pożądany poziom wzrostu kredytów i depozytów.WARTO PRZECZYTAĆ
  • Rozwój Polski wschodniej Zwiększenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej wymaga nie tylko środków finansowych, ale również zastosowania nowoczesnych instrumentów polityki regionalnej
  • Polityka bezpieczeństwa w Bartex Holding S.A. Obecne realia, które zmuszają do gromadzenia i przetwarzania wielkich ilości danych, wymuszają na przedsiębiorstwie odpowiednie nimi zarządzanie i ochronę
  • Operacje banków na rynku krótkoterminowych papierów publicznych Najprostsze formy operacji rynku pieniężnego to depozyty i lokaty. Powodują one przepływ pieniądza na określony z góry termin
  • Akcja jest to część majątku spółki przez wykonanie którego nabywamy prawo do tego majątku. Na dowód posiadania akcji otrzymujemy dokument akcyjny zwany potocznie akcją, który legitymuje akcjonariusza...
NEWSY
  • II Śląskie Targi Mieszkaniowe 13-14 października 2007 r., Hala Kapelusz.
  • TP ukarana za dane abonenta Prezes UKE nałożył 20 000 zł kary na Telekomunikację Polską S.A. za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej. W dniu 13 sierpnia 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na
  • PR daje szansę firmie w Europie Polski przedsiębiorca może skorzystać z profesjonalnej pomocy dynamicznej ekipy składającej się z 25 narodowości, która zapewnia - w zależności od potrzeb - stałą obecność oferty firmy
Copyright © 2007-2009seoteka