Wyszukiwarka
Strategia rozwoju kraju
Dodał admin, 2008-07-26
SRK zakłada znaczące podwyższenie konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i regionów, niezbędne dla osiągnięcia wysokiego, trwałego wzrostu gospodarczego kraju i wzrostu zatrudnienia

1  2  3  4  5  6    >


Tworzone będą warunki dla pobudzenia i wykorzystania wewnętrznych źródeł wzrostu, dla rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki. Konieczny jest wzrost nakładów na badania i rozwój.
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Polski będzie następował poprzez realizację następujących działań:
a) Tworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych rozwoju gospodarczego
Podnoszenie konkurencyjności gospodarki powinno następować przy Stabilna polityka stabilności makroekonomicznej, tworzącej sprzyjające warunki dla wzrostu. makro-Oznacza to wdrażanie takich mechanizmów ekonomiczno - finansowych, które ekonomiczna zmierzają do mobilizacji oszczędności krajowych i pobudzania inwestycji. Dla zachowania równowagi makroekonomicznej niezbędne są działania na rzecz finansów publicznych ukierunkowane na obniżenie deficytu sektora finansów publicznych i przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi długu publicznego. Wymaga to inicjatyw prorozwojowych, zwiększających w efekcie dochody finansów publicznych oraz poprawiających wydolność fiskalną, a z drugiej strony - racjonalizacji wydatków publicznych i poprawy ich struktury. W celu zapewnienia stabilnych warunków gospodarowania istotne jest utrzymanie niskiego poziomu inflacji oraz salda na rachunku obrotów bieżących ograniczającego wahania kursów walutowych, co powinno wpłynąć na korzystny poziom stóp procentowych. Realizacja kryteriów z Maastricht powinna w przyszłości umożliwić przystąpienie Polski do strefy euro. Akcesja do Unii Gospodarczej i Walutowej przyniesie istotne korzyści dla gospodarki kraju, poszczególnych podmiotów i obywateli oraz wpłynie na kształtowanie korzystnego wizerunku Polski w otoczeniu międzynarodowym, zwłaszcza wśród inwestorów zagranicznych, w tym na zwiększenie wiarygodności kredytowej. Do czasu wejścia do strefy euro, polityka gospodarcza powinna wykorzystywać możliwości prowadzenia samodzielnej polityki monetarnej i polityki fiskalnej na rzecz rozwoju i modernizacji gospodarki, w ramach określonych przez Program Konwergencji.
b)    Rozwój przedsiębiorczości
    Rozwój przedsiębiorczości będzie kreowany poprzez tworzenie przyjaznego
otoczenia prawnego, finansowego oraz instytucjonalnego przyczyniającego pobudzających się do powstawania i wzrostu przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych. Wspomaganie konkurencyjności gospodarki, wzrostu gospodarczego oraz zmian struktury gospodarczej wymaga m.in. wspierania przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. W tym celu przewiduje się poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców - większą swobodę podejmowania działalności w efekcie kształtowania bardziej przyjaznych regulacji systemowych (uproszczenie prawa i procedur administracyjnych, obniżanie kosztów działalności gospodarczej (w tym pozapłacowych kosztów pracy), ułatwienia w dostępie do technologii i kapitału. Podejmowane będą działania na rzecz rozwoju rynku pieniężnego i kapitałowego w celu stworzenia dogodnych warunków dla finansowania przedsiębiorczości. Pobudzaniu przedsiębiorczości będzie także służyć łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, ułatwienie możliwości finansowania inwestycji, działania na rzecz rozbudowy nowoczesnej infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomoc w dostępie do wiedzy i doradztwo. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyjać będzie wzmocnienie powiązań między sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami oraz zwiększanie dostępu i zakresu korzystania z usług publicznych on-line.
Dla funkcjonowania przedsiębiorstw istotne znaczenie ma usprawnienie wymiaru sprawiedliwości - od rejestrowania spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, po szybkie orzecznictwo w sprawach gospodarczych.

1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Uwarunkowania i rozwój kraju Po znacznym osłabieniu dynamiki wzrostu gospodarczego w latach 2001-2002, rok 2003, a szczególnie 2004, przyniosły wyraźną poprawę koniunktury.
  • Prawo Gospodarcze Pierwszym aktem prawnym, który w sposób odmienny od dotychczasowego regulował działalność gospodarczą była ustawa z 23.XII.1988r.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych w firmie Większość firm w dzisiejszych czasach posiada plan zachowywania informacji i ich odtwarzania wraz z odpowiednimi procesami
  • Marketing partnerski Marketing partnerski wymaga współpracy wszystkich działów w przedsiębiorstwie w wysiłkach, które maja służyć jak najlepszej obsłudze klienta.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka