Wyszukiwarka
Rozwój Polski wschodniej
Dodał admin, 2008-07-26
Zwiększenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej wymaga nie tylko środków finansowych, ale również zastosowania nowoczesnych instrumentów polityki regionalnej

<  1  2  3  4  5    >


Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są:
I.   Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. II.   Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
III.    Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.
IV.    Poprawa  dostępności   i  jakości   powiązań  komunikacyjnych  województw  Polski Wschodniej.
V.   Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
VI.   Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.
Realizacja celu I PO RPW: Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy będzie kompatybilna z działaniami podejmowanymi w ramach Wytycznych nr: 7 Zwiększenie i podniesienie poziomu inwestycji w B+R, 8 Wspieranie innowacji, 10 Budowa silnej bazy przemysłowej oraz nr 15 ZPW Promowanie kultury pracy opartej na przedsiębiorczości oraz stworzenie warunków korzystnych dla rozwoju MŚP, które dotyczą wsparcia dla rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach. Będzie również stanowić wypełnienie Wytycznych SWW nr 1.2.1 Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji na BRT, nr 1.2.2 Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości, nr. 1.2.4 Poprawa dostępu do finansowania oraz nr 2.2 dotyczącej Wspierania zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, a także Priorytetów 2 i 3 KPR, które na pierwszym planie stawiają wsparcie innowacyjności gospodarki.
W ramach osi priorytetowej realizującej cel I PO RPW wsparciem zostaną objęte działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (w tym innowacyjnej - np. parki przemysłowe, parki technologiczne), rozwoju bazy dydaktycznej szkolnictwa wyższego, budowy, rozbudowy i uruchomienia centrów doskonałości, centrów transferu technologii, modernizacji infrastruktury laboratoryjnej podmiotów prowadzących działalność innowacyjną i B+R, współpracy województw i wspólnej promocji Polski Wschodniej. Ponadto, wsparcie otrzymają instrumenty finansowe np. fundusze kapitału zalążkowego (seed capital), a środki przeznaczone na ich dokapitalizowanie docelowo trafią do firm sektora MŚP.
Współfinansowane działania mają prowadzić do podniesienia wydatków na badania i innowacje, ułatwienia dyfuzji i absorpcji rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, dostosowanie sfery B+R do potrzeb gospodarki oraz wypracowanie powiązań pomiędzy obiema sferami, a także wzrostu produkcji eksportowej.
Cel II PO RPW Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej -który będzie realizowany w ramach osi priorytetowej obejmującej wsparcie dla budowy społeczeństwa informacyjnego wpisuje się w Wytyczne ZPW nr 9 Upowszechnianie i efektywne wykorzystanie ICT oraz tworzenie powszechnego SI i 16 Rozbudowa i poprawa infrastruktury w Europie oraz realizacja priorytetowych projektów transgranicznych oraz Priorytety 3 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych KPR. Realizacja działań w ramach celu jest częścią wykonania Wytycznych SWW nr 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich i 2.2 Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybołówstwa oraz obszarów o niekorzystnym położeniu ze względu na warunki przyrodnicze. Wsparcie w zakresie budowy infrastruktury dla dostępu do szerokopasmowego Internetu jest warunkiem budowy konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy; jest to istotny priorytet polityki spójności UE, który znalazł odzwierciedlenie w układzie osi priorytetowych PO RPW. 

<  1  2  3  4  5    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Klasyfikacja dokumentów księgowych Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej
  • Rodzaje przestępczości bankowej Przez pojęcie przestępczość przeciwbankowa należy rozumieć te rodzaje przestępstw, które zostały popełnione w związku z wykonywaniem przez bank czynności przewidzianych w prawie bankowym.
  • Plan finansowy banku PLAN FINANSOWY jest jednocześnie prognozą stanu i instrumentem zarządzania. Musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne - sytuację makroekonomiczną, stan prawny, normy ostrożnościowe
  • Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi, tzn. instrumentami o terminie realizacji dłuższym niż rok
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka