Wyszukiwarka
Rodzaje przestępczości bankowej
Dodał admin, 2008-04-16 Autor / Opracowanie: Aneta
Przez pojęcie przestępczość przeciwbankowa należy rozumieć te rodzaje przestępstw, które zostały popełnione w związku z wykonywaniem przez bank czynności przewidzianych w prawie bankowym.

<  1  2  3  4  5  6  7    >


Wyłudzanie kredytów
Najczęściej występującym przestępstwem godzącym w interesy finansowe banku jest wyłudzenie kredytu bankowego. Przestępstwo to według artykułu 297 kodeksu karnego jest oszustwem kredytowym, zespołem przestępczych działań zmierzających do oszukańczego przywłaszczenia sobie udzielonego zasilania finansowego w postaci kredytu, pożyczki, gwarancji itp.
Artykuł 297 § 1 kodeksu karnego określił trzy rodzaje zachowania przestępczego:
• przedłożenie fałszywych dokumentów,
• przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę,
• przedłożenie nierzetelnych pisemnych oświadczeń.
Istotne znaczenie ma obowiązek przedstawiania w ramach procedury kredytowej rzetelnych pisemnych oświadczeń.
Zapis ten pozwala uniknąć działań, które umożliwiają przemilczanie we wnioskach kredytowych faktów mogących mieć wpływ na decyzję o odmowie udzielenia kredytu lub nierzetelnym kreowaniu pozytywnego wizerunku (szczególnie finansowego) kredytobiorcy.
Podanie we wniosku kredytowym nieprawdziwych danych lub nierzetelnych pisemnych oświadczeń ma charakter przestępczy.
Mimo to, w dalszym ciągu wśród przedstawicieli sektora bankowego daje się zauważyć pogląd, że jeżeli bank w danej sytuacji nie poniósł strat finansowych, to nie ma konieczności informowania o takich zachowaniach organów ścigania. Jednak rodzi to niebezpieczeństwo, że osoba, której nie uda się wyłudzić kredytu w jednym banku, będzie próbowała zrealizować swój cel albo w innym banku, albo nawet w innym oddziale tego samego banku. W interesie sektora bankowego leży zatem przerwanie tych przestępczych działań na jak najwcześniejszym etapie.
Tego typu nierzetelne zachowania, nie mieszczące się w pojęciu fałszowania dokumentów lub poświadczania nieprawdy, nie były dotychczas regulowane przepisami. Wymieniony przepis prawa jest przejawem poglądu ustawodawcy, iż procedury bankowe w zakresie udzielania kredytów, gwarancji, pożyczek mają istotny gospodarczo charakter, że od kontrahenta banku należy wymagać należytej staranności i rzetelności w działaniu. Popełnienie wyżej wymienionego przestępstwa następuje już w momencie, gdy sprawca przedłoży fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty bądź nierzetelne pisemne oświadczenie, niezależnie od tego, czy doprowadziły one do uzyskania kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej.


<  1  2  3  4  5  6  7    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Pożyczka Ekspreskasa w Ferratum Bank - nasza opinia Firmy pożyczkowe działają często pod wieloma markami. Strategia ta ma na calu poszerzanie rynku, czy manipulacje i zmylanie klientów?
  • Koszty w banku Koszty banku można rozpatrywać jako sumę kosztów stałych oraz kosztów zmiennych. Koszty stałe, czyli niezmienne, mają taki charakter do określonego poziomu aktywów banku.
  • Cechy leasingu Leasing stanowi formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich bezpośredniego zakupu
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, i wiedzy technicznej. Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka