Wyszukiwarka
Sztuka negocjacji
Dodał admin, 2008-03-22 Autor / Opracowanie: zaneta229
W działalności gospodarczej pomiędzy współdziałającymi podmiotami powinna dominować współpraca.

<  1  2  3  4  5  6    >


Burza mózgów – to metoda grupowego myślenia twórczego, związana z szukaniem optymalnego rozwiązania jakiegoś problemu. Podstawowym założeniem burzy mózgów jest oddzielenie poszukiwania pomysłów od oceny w etapie ich zgłaszania. Metoda ta składa się z trzech etapów: szukanie pomysłów, ich ocena i selekcja. W grupie mogą uczestniczyć znawcy problemu i laicy. Ich spotkanie powinno mieć swobodny styl. Prowadzący stawia problem do rozważenia , a członkowie grupy starają się podawać różnorodne, często bardzo kontrowersyjne, a nawet nierealne pomysły jego rozwiązania. Do pomysłów tych nie wolno się ustosunkowywać i ich krytykować. Wszystkie podane pomysły zapisuje się, aż do ich wyczerpania. Potem następuje selekcja pomysłów przez znawców problemu poprzez stawianie ocen negatywnych i pozytywnych. Najciekawsze pomysły wybiera się do dalszego rozważania. Metoda burzy mózgów zwiększa potencję twórczą, dzięki której wytwarza się niezliczona ilość pomysłów, które choć w dużej mierze nierealne, mogą zasugerować najkorzystniejsze rozwiązanie. Musi jednak panować swoboda, rozluźnienie, a całość należy traktować jako rozrywkę. Wprowadza to konieczny dystans wobec problemu, co pozwala na uniknięcie stereotypowego myślenia.

Zakończenie negocjacji może nastąpić w przypadku uzgodnienia poglądów lub zerwania negocjacji. Negocjacje zbliżają się do końca, gdy strony uzgodniły poglądy. Należy teraz starannie, na piśmie, ustalić, co zostało osiągnięte, a więc zapisać ustalenia i warunki ich realizacji. W przypadku transakcji gospodarczej najczęściej następuje zawarcie umowy, w której powinny się znaleźć wszystkie wynegocjowane elementy. W innych przypadkach sporządza się protokół końcowy. Zerwanie negocjacji następuje w przypadku niemożności uzgodnienia poglądów. Nie dochodzi wtedy ani do zawarcia umowy, ani do rozwiązania konfliktu.

Komunikowanie się uczestników negocjacji

Podstawą negocjacji jest komunikowanie się stron biorących w nich udział. Jasne reguły komunikowania się ustalane są w tzw. Komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja interpersonalna w negocjacjach to różnego rodzaju porozumiewania się, polegające na przekazywaniu informacji, dzięki którym uzgadniane są poglądy stron.
Komunikacja interpersonalna dzieli się na komunikacje werbalną i niewerbalną.

Komunikacja werbalna odbywa się za pomocą słów. Dobra komunikacja werbalna w czasie negocjacji- to taki sposób mówienia i słuchania, który umożliwia wzajemne rozumienie się i prowadzi do porozumienia.

Komunikacja niewerbalna służy do przekazywania uczuć, sympatii i skłonności za pomocą różnych sygnałów pozajęzykowych. Na ogół komunikacja niewerbalna podkreśla lub zaprzecza temu co przekazuje słownie. Komunikatami niewerbalnymi są różne sygnały wysyłane zarówno przez mówców jak i słuchaczy.


<  1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka