Wyszukiwarka
Nawozy fosforowe
Dodał admin, 2008-02-21 Autor / Opracowanie: Agnieszka Michałek
Surowcem wyjściowym do produkcji nawozów fosforowych są przede wszystkim naturalne fosforany, trudno rozpuszczalne, tworzące złoża w rożnej części kuli ziemskiej.

<  1  2  3    >


Związki mineralne- występują w formie fosforanów wapnia, żelaza i glinu. Formy organiczne fosforu stanowią od 15% do 80% całkowitej zawartości tego pierwiastka w glebie. Zawartość P organicznego zależy od rodzaju gleby i jej składu. Większe jego ilości występują w torfach i glebach leśnych.Ogólna zawartość fosforu (P całk.) w warstwie ornej większości wynosi 0,03 - 0,15%.
Rośliny -  pobierają fosfor prawie wyłącznie w formie jonów H2PO4- i HPO42-, z wyraźną preferencją tych pierwszych.

Efektywność nawożenia mineralnego fosforem  zależy głównie od:
• Zasobności gleby w przyswajalne formy fosforu
• Formy nawozu fosforowego
• Wysokości nawożenia
• Właściwości fizyko-chemicznych gleb

Nawożenie fosforem
Na efektywność nawożenia fosforem wpływają właściwości fizykochemiczne gleb:
•    pH,
•     zawartość próchnicy
•     skład granulometryczny.
Wykorzystanie fosforu z nawozów fosforowych zawierających fosfor w formie H2PO4- i HPO42-  (większość nawozów w Polsce) jest największe na glebach obojętnych i słabo kwaśnych. Najmniejsze wykorzystanie P występuje na glebach silnie kwaśnych. W Polsce większość  gleb jest niestety kwaśna i silnie kwaśna, co jest jedną z głównych przyczyn niskiego plonowania i słabego wykorzystania fosforu przez rośliny z nawozów mineralnych.

Nawożenie fosforem
• Nawożenie fosforem w pierwszym roku jest wyższe na glebach o niższej zasobności w przyswajalne formy P niż na glebach zasobnych.
• Należy jednak pamiętać, że efekt
    nawożenia fosforem wynosi w zależności od dawki przynajmniej kilka lat. Następcze działanie nawozów fosforowych jest wyższe na glebach bardziej zasobnych w ten składnik.
• Na sorpcję fosforu wpływa także szybkość rozkładu substancji organicznej – po nawożeniu organicznym  ilość dostępnego fosforu zwiększa się.(rozkład mikrobiologiczny)

Ważnym czynnikiem wpływającym na nawożenie jest wybór nawozu
Większość gleb w  Polsce to gleby lekkie, kwaśne oraz o niskiej zasobności w podstawowe makro i niektóre mikroelementy. Na takie gleby z produkowanych w Polsce nawozów fosforowych najodpowiedniejsze są superfosfaty pojedyncze, zawierające w swoim składzie gips.
Gips wpływa korzystnie na poprawę właściwości fizycznych gleby, a także wiąże jony glinu i żelaza zmniejszając w ten sposób tempo uwsteczniania fosforu. Wpływa to na lepsze działanie fosforu i wykorzystanie go przez rośliny
 

<  1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka