Wyszukiwarka
Renta rodzinna i renta inwalidzka
Dodał admin, 2008-01-09 Autor / Opracowanie: Jadwiga rytko
Pojęcie rent rodzinnych i rent inwalidzkich jest szeroko pojmowanym tematem. Są różne poglądy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń uwzględnia się również następujące okresy traktując je jako składkowe:
1.     Okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki;
2.     Przypadające przed dniem 1 lipca 1977 roku okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego;
3.     Przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 roku okresy  pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.
Wymienione okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie, zwane okresami uzupełniającymi przyjmuje się wyłącznie w wymiarze niezbędnym do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej.
Zasady ustalania wysokości rent rodzinnych i inwalidzkich.
Zasady ustalania wysokości renty inwalidzkiej są określone w ustawie o rewaloryzacji. W myśl artykułu 11 tej ustawy wysokość renty inwalidzkiej I i II grupy wynosi:
•    24% kwoty bazowej;
•    po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
•    po 0,7% podstawy tej wymiaru za każdy rok okresów nie składkowych;
•    po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok tzw. stażu hipotetycznego.
Renta inwalidzka III grupy inwalidów wynosi 75% renty dla inwalidy II grupy.
Przy obliczaniu wysokości renty, okresy składkowe i nie składkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.
Wysokość tej renty oblicza się w sposób następujący:
a.)     ustala się sumę okresów składkowych, nie składkowych, okresów pracy w gospodarstwie rolnym uwzględnionych przy ustalaniu prawa do świadczenia i okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nie składkowych przypadającego do dnia, w którym rencista ukończył by 60 lat życia,
b.)     oblicza się rentę inwalidzką w wysokości w jakiej przysługiwałaby w myśl artykułu 11 ustawy,
c.)     ustala się stosunek okresów składkowych ( bez uwzględnienia okresów pracy w gospodarstwie rolnym ) i nie składkowych od ogólnej sumy okresów składkowych, nie składkowych i okresów pracy w gospodarstwie rolnym, bez uwzględnienia stażu hipotetycznego,
d.)     wysokość świadczenia oblicza się poprzez pomnożenie kwoty ustalonej w punkcie b.) i ilorazu ustalonego w punkcie c).
Do renty inwalidzkiej obliczonej w wyżej przedstawiony sposób przysługuje tzw. część składkowa renty rolniczej. Część składkową renty rolniczej oblicza się według zasad określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Część składkową renty rolniczej ustala się przyjmując:
a.)     po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu ( od 1 lipca 1977 roku ); przy ustalaniu tego okresu niepełne lata zamienia się na kwartały, przyjmując za cały ten, w którym powstało i ustało ubezpieczenie,
b.)     po 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok pracy lub prowadzenia gospodarstwa rolnego, po ukończeniu 16 lat życia, przypadającym przed dniem 1 lipca 1977 roku, z uwzględnieniem pełnych miesięcy.
Przy ustalaniu wysokości części składkowej, za emeryturę podstawową uważa się emeryturę najniższą w kwocie obowiązującej w dniu powstania prawa do świadczenia ( wysokość części składkowej ulega podwyższeniu wraz ze zmianą emerytury najniższej ).
Część składkowa renty rolniczej dla renty inwalidzkiej III grupy obliczana jest w wysokości przysługującej dla renty inwalidzkiej II grupy.
Jeżeli przy ustalaniu prawa do renty inwalidzkiej nie zostały uwzględnione okresy pracy w gospodarstwie rolnym ( nie została obliczona część składkowa renty rolniczej ), a wnioskodawca opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników, do wyliczonej renty przysługuje mu. 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • System polityczny Republiki Włoskiej Charakterytyczną cechą włoskiego systemu partyjnego Pierwszej Republiki była względna w nim dominacja partii chadeckiej.
  • Antyglobalizm Na naszych oczach powstają nowe ruchy społeczne, głównie antyglobalistyczne, wykorzystujące w szerokim zakresie nowoczesne techniki medialne i komunikacyjne, do przekazywania informacji
  • Mauzolea problemem wielu społeczności Mauzolea są zazwyczaj pięknymi budowlami, które upamiętniają pochowane w nich osoby. Ornaty, najczęściej dekorowane akcentami ze złota i brązu, marmurowe kolumny i witrażowe okna są zaprojektowane tak
  • Socjologia polityki Nauka o polityce ma prawo i obowiązek zajmować się tymi treściami. Z drugiej strony jest to nauka głęboko humanistyczna, bo ma obowiązek służyć ludziom. Ma tez prawo wyrażać oceny.... (Jezebel)
NEWSY
  • TP ukarana za dane abonenta Prezes UKE nałożył 20 000 zł kary na Telekomunikację Polską S.A. za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej. W dniu 13 sierpnia 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na
  • Kraków bez barier Trwa konkurs „Kraków bez barier”, którego celem jest wyróżnienie najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków oraz przestrzeni publicznej w mieście.
  • Styczniowe niebo Styczeń szykuje nam wiele atrakcji: wysokie maksimum aktywności Kwadrantydów, jasną kometę 8P/Tuttle, wciąż jasnego Marsa i zbliżającego się do opozycji Saturna
Copyright © 2007-2009seoteka