Wyszukiwarka
Renta rodzinna i renta inwalidzka
Dodał admin, 2008-01-09 Autor / Opracowanie: Jadwiga rytko
Pojęcie rent rodzinnych i rent inwalidzkich jest szeroko pojmowanym tematem. Są różne poglądy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń uwzględnia się również następujące okresy traktując je jako składkowe:
1.     Okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki;
2.     Przypadające przed dniem 1 lipca 1977 roku okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego;
3.     Przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 roku okresy  pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.
Wymienione okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie, zwane okresami uzupełniającymi przyjmuje się wyłącznie w wymiarze niezbędnym do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej.
Zasady ustalania wysokości rent rodzinnych i inwalidzkich.
Zasady ustalania wysokości renty inwalidzkiej są określone w ustawie o rewaloryzacji. W myśl artykułu 11 tej ustawy wysokość renty inwalidzkiej I i II grupy wynosi:
•    24% kwoty bazowej;
•    po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
•    po 0,7% podstawy tej wymiaru za każdy rok okresów nie składkowych;
•    po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok tzw. stażu hipotetycznego.
Renta inwalidzka III grupy inwalidów wynosi 75% renty dla inwalidy II grupy.
Przy obliczaniu wysokości renty, okresy składkowe i nie składkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.
Wysokość tej renty oblicza się w sposób następujący:
a.)     ustala się sumę okresów składkowych, nie składkowych, okresów pracy w gospodarstwie rolnym uwzględnionych przy ustalaniu prawa do świadczenia i okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nie składkowych przypadającego do dnia, w którym rencista ukończył by 60 lat życia,
b.)     oblicza się rentę inwalidzką w wysokości w jakiej przysługiwałaby w myśl artykułu 11 ustawy,
c.)     ustala się stosunek okresów składkowych ( bez uwzględnienia okresów pracy w gospodarstwie rolnym ) i nie składkowych od ogólnej sumy okresów składkowych, nie składkowych i okresów pracy w gospodarstwie rolnym, bez uwzględnienia stażu hipotetycznego,
d.)     wysokość świadczenia oblicza się poprzez pomnożenie kwoty ustalonej w punkcie b.) i ilorazu ustalonego w punkcie c).
Do renty inwalidzkiej obliczonej w wyżej przedstawiony sposób przysługuje tzw. część składkowa renty rolniczej. Część składkową renty rolniczej oblicza się według zasad określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Część składkową renty rolniczej ustala się przyjmując:
a.)     po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu ( od 1 lipca 1977 roku ); przy ustalaniu tego okresu niepełne lata zamienia się na kwartały, przyjmując za cały ten, w którym powstało i ustało ubezpieczenie,
b.)     po 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok pracy lub prowadzenia gospodarstwa rolnego, po ukończeniu 16 lat życia, przypadającym przed dniem 1 lipca 1977 roku, z uwzględnieniem pełnych miesięcy.
Przy ustalaniu wysokości części składkowej, za emeryturę podstawową uważa się emeryturę najniższą w kwocie obowiązującej w dniu powstania prawa do świadczenia ( wysokość części składkowej ulega podwyższeniu wraz ze zmianą emerytury najniższej ).
Część składkowa renty rolniczej dla renty inwalidzkiej III grupy obliczana jest w wysokości przysługującej dla renty inwalidzkiej II grupy.
Jeżeli przy ustalaniu prawa do renty inwalidzkiej nie zostały uwzględnione okresy pracy w gospodarstwie rolnym ( nie została obliczona część składkowa renty rolniczej ), a wnioskodawca opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników, do wyliczonej renty przysługuje mu. 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Kardynał Stefan Wyszyński Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981) urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Był drugim dzieckiem państwa Wyszyńskich
  • Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schütza W swoich pracach Schütz rozwijał fenomenologię Edmunda Husserla, łącząc ją z rozwijaną przez Maxa Webera teorią działania oraz z amerykańskim interakcjonizmem symbolicznym. Schütz nie był... (Jezebel)
  • Polska starość w dobie przemian W pracy, będącej studium porównawczym kolejnych lat transformacji, podjęto problem stanu, skutków i perspektyw starzenia się społeczeństwa polskiego.
  • Osobowość człowieka Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się.
NEWSY
  • Zagłębie walczy o LM Piłkarski mistrz Polski Zagłębie Lubin stanie w środę przed trudnym zadaniem. Aby awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, musi wygrać na wyjeździe w rewanżu drugiej rundy ze Steauą
  • Zarządzanie przez Internet Nowoczesna technologia może znacząco zwiększyć wpływ akcjonariuszy na zarządzanie spółkami – Unia Europejska zdecydowała się przyznać im prawo do głosowania nad ważnymi dla spółki
  • Interia odpala nowe projekty 7 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, której tematem było omówienie perspektyw rozwoju spółki. Najnowsze serwisy wprowadzane przez Interia.pl to Fulmido.pl, Grosso, Gremia.net i Wyspy.
Copyright © 2007-2009seoteka