Wyszukiwarka
Renta rodzinna i renta inwalidzka
Dodał admin, 2008-01-09 Autor / Opracowanie: Jadwiga rytko
Pojęcie rent rodzinnych i rent inwalidzkich jest szeroko pojmowanym tematem. Są różne poglądy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

|<  <<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >


W przypadku gdy kwota przekroczenia dochodu jest niższa od kwoty nienależnie pobranych świadczeń, rencista może wypłacić tę kwotę, pomniejszoną o 20% zaliczki pobranej na podatek dochodowy od osób fizycznych, na konto FUS. Dokonanie takiej wypłaty umożliwi uniknięcie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w przypadku gdy, rencista nie przekroczył wyższej kwoty granicznej dochodu, a zmniejszy wysokość nadpłaty w przypadku, gdy osiągnięty dochód był wyższy od tej kwoty granicznej. Dokonywanie takiej wpłaty możliwe jest wyłącznie przy rocznym rozliczaniu dochodu.

Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej i renty rodzinnej.

Podstawy wymiaru renty inwalidzkiej i renty rodzinnej ustala się od wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy z uwzględnieniem wypłacanych zamiast tego wynagrodzenia świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Do ustalania podstawy wymiaru nie przyjmuje się tych składników wynagrodzenia w gotówce i w naturze z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, od których nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru, w przypadku wypłacania części wynagrodzenia w naturze, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia w naturze lub jego ekwiwalentu, do których rencista zachowuje prawo po uzyskaniu renty.
Składniku wynagrodzenia pobierane w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc oblicza się w stosunku miesięcznym i dolicza się wynagrodzenia z tych miesięcy zatrudnienia, za które wynagrodzenie to przysługuje. Jeżeli nie można ustalić okresu, za jaki składniki wynagrodzenia zostały wypłacone, dolicza się je do wynagrodzenia za miesiąc ( rok ), w którym nastąpiła wypłata.
Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej zostało wypłacone. Jedynie w przypadku pobierania przez pracownika wynagrodzenia zmniejszonego w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej lub spełnianiem zastępczo obowiązku tej służby, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie w pełnej wysokości.
W przypadku wskazania do ustalenia podstawy wymiaru okresu, w którym pracownik był zatrudniony za granicą do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się za okresy tego zatrudnienia kwoty od których opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne w kraju. Jeżeli okres zatrudnienia za granica przypada przed dniem 1 stycznia 1991 roku przyjmuje się tzw. wynagrodzenie zastępcze, tj. kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę.
Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi wynagrodzenia pracownika ze wskazanego przez niego okresu, odpowiednio waloryzowane Okres, z którego wynagrodzenie jest przyjmowane do podstawy wymiaru zależy od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku wniosków zgłoszonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 roku przyjmuje się wynagrodzenie, które stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w okresie kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 14 lat kalendarzowych, licząc wstecz od roku, w którym zgłoszono wniosek, a więc w latach 1980 - 1993.
Osoba, która zgłosiła wniosek, oświadczenie w 1995 roku zobowiązana była wskazać do ustalenia podstawy wymiaru 6 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 15 lat kalendarzowych, licząc wstecz od roku, w którym złożyła wniosek, a więc z lat 1980 - 1994. Okres ten będzie wydłużany corocznie o jeden rok, aż do lat 10. Tak więc do wniosków zgłoszonych w 1999 roku trzeba będzie wskazać 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 19 lat kalendarzowych tj. z lat 1980 - 1998 - kolejnych 10 lat wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, licząc wstecz od roku, w którym złożono wniosek. 

|<  <<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Mauzolea problemem wielu społeczności Mauzolea są zazwyczaj pięknymi budowlami, które upamiętniają pochowane w nich osoby. Ornaty, najczęściej dekorowane akcentami ze złota i brązu, marmurowe kolumny i witrażowe okna są zaprojektowane tak
  • Franciszkański Ruch Ekologiczny Franciszkański Ruch Ekologiczny powstał jako organizacja nieformalna w 1986 roku po katastrofie w Czarnobylu.
  • Małe struktury społeczne Mała grupa społeczna – grupa z dominującymi interakcjami bezpośrednimi (face to face). Grupy z wyłącznie interakcjami bezpośrednimi nie istnieją w rzeczywistości. Typ idealny to...(Jezebel)
  • Jak budować właściwe podstawy komunikacji społecznej W nurcie ideologii związanych z rozwojem cywilizacyjnym i społecznym wyraźnie można wyodrębnić myśl europejską, silnie podkreślającą humanizm, udział jednostki w życiu społecznym
NEWSY
  • Obniżki połączeń do sieci komórkowych dla abonentów TP Prezes UKE zatwierdził projekty zmiany opłat połączeń z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych (F2M) przedłożone przez Telekomunikację Polską S.A.
  • SuitSat Czegoś tak szalonego w historii astronautyki jeszcze nie było. Ze stacji orbitalnej ISS wyrzucono skafander kosmiczny z nadajnikami radiowymi, który stał się samodzielnym satelitą.
  • Coraz więcej pieniędzy na promocję w wyszukiwarkach Działająca przy IAB Polska grupa robocza „Marketing w Wyszukiwarkach” określiła obraz rynku SEM w Polsce oraz perspektywy jego wzrostu. Na rozwój rynku marketingu w wyszukiwarkach wpływa
Copyright © 2007-2009seoteka