Wyszukiwarka
Przedsiębiorstwo
Dodał admin, 2007-12-25 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska
Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Związki koncentracyjne – to związki stałe, integrowanie się przedsiębiorstw, kiedy tracą one na rzecz nowego podmiotu. Mogą one być dokonywane przez fuzję lub przejście. Fuzja to połączenie 2 podmiotów, które realizują tą transakcję dla dokonania wspólnych celów. Przejście jest wtedy, kiedy 1 firma wchłania drugą, przejmuje ją; może mieć ono charakter uzgodniony lub wrogi. Związki koncentracyjne mogą mieć charakter:
a)    koncernu – forma zgrupowania samodzielnych przedsiębiorstw, które pozostają w takim stosunku do siebie, że jedno przedsiębiorstwo ma więcej udziałów w drugim. Mogą konkurować względem siebie, jednak podlegają jednemu ośrodkowi decyzyjnemu.
b)    holdingu – grupa spółek, w której jedna sprawuje jednolite kierownictwo nad drugim.
c)    trustu – przedsiębiorstwo wielozakładowe, które składa się co najmniej z 2 zakładów, przyjmujące formę integracji poziomej lub pionowej, w których nie występują powiązania produkcyjne.
d)    konglomeratu – wieloczłonowa organizacja. Między przedsiębiorstwami nie występują żadne stosunki wymienne ani stosunki funkcjonalne, ale organizacja podlega jednolitemu kierownictwu.

Otoczenie przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa to ogół warunków i oddziaływanie różnych organizacji (instytucji), wpływających na zachowanie się poszczególnych przedsiębiorstw. Otoczenie narzuca przedsiębiorstwu ograniczenie, stwarza szanse i wpływa na jego rozwój.

Klasyfikacja elementów otoczenia:
1.    makrootoczenie (zewnętrzne, ogólne):
a)    ekonomiczne – zwracamy uwagę na PKB, inflację, stopę bezrobocia, oprocentowanie,
b)    polityczno-prawne – tworzy je sfera polityczna i prawna. Rozpatruje się je łącznie, bo zmiany w polityce ciągną zmiany w prawie. Na wymiar polityczny składa się: sposób sprawowania władzy, stabilność systemu politycznego. Subwymiar prawny określa rozwiązywania w dziedzinie prawa dla firm,
c)    socjokulturowe – obejmuje otoczenie:
• edukacyjne – jak jest przyjęty, jaki jest poziom wykształcenia, czy maja potencjał wiedzy, szkolenia,
• demograficzne firmy – analizuje firma społeczeństwo wg systemu potencjalnych klientów (wiek, płeć, wykształcenie), cel: szacowanie wyników przyszłej sprzedaży,
• kulturowe – nowe wartości społeczne, styl życia, sposoby spędzania wolnego czasu,
• społeczne – czy w danym społeczeństwie występuje gradacja, ile jest klas, jaka jest ich liczebność; wpływa to na potrzeby ludzi, którzy żyją w tym otoczeniu.
d)    techniczno-technologiczne – nowości inwestycyjne, nowe technologie, zwracamy uwagę jaki jest poziom rozwoju technicznego, jaki jest ich dostęp w państwie,
e)    międzynarodowe – to zakres w jakim organizacja uczestniczy w rynku międzynarodowym.
2.    mikrootoczenie (zewnętrzne, celowe):
a)    klienci
b)    dostawcy
c)    konkurenci
d)    właściciele przedsiębiorstw
e)    sojusznicy strategiczni – inne podmioty gospodarcze, które z firmą łączą różne porozumienia, które w istotny sposób kształtują sektor, np. fuzja banków. Przedsiębiorstwa współpracują ze sobą w ramach wspólnych przedsięwzięć. 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Wsparcie zagraniczne dla Polski wschodniej Szczególnie korzystnie Polska Wschodnia została potraktowana w programie PHARE SSG, którego środki były początkowo kierowane tylko do wybranych województw
  • Marketing partnerski Marketing partnerski wymaga współpracy wszystkich działów w przedsiębiorstwie w wysiłkach, które maja służyć jak najlepszej obsłudze klienta.
  • Operacje banków na rynku krótkoterminowych papierów publicznych Najprostsze formy operacji rynku pieniężnego to depozyty i lokaty. Powodują one przepływ pieniądza na określony z góry termin
  • Bank - pośrednik finansowy Bank to instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka