Wyszukiwarka
Plan finansowy banku
Dodał admin, 2007-12-02 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
PLAN FINANSOWY jest jednocześnie prognozą stanu i instrumentem zarządzania. Musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne - sytuację makroekonomiczną, stan prawny, normy ostrożnościowe


Generalnym założeniem powinno być podporządkowanie planu strategii banku i jego spójność z planem marketingowym oraz inwestycyjnym.
METODA PLANOWANIA ZAKŁADA:
•    Wyjście od stanu aktualnego;
•    Oszacowanie możliwych przyrostów (spadków);
•    Projekcję stanu.
Plan finansowy banku jest projekcją bilansu, a następnie rachunku zysków i strat, czyli projekcją takiego zarządzania aktywami i pasywami, by ukształtować strukturę bilansu:
•    Ilościową- poziom depozytów i kredytów,
•    Jakościową- poziom odsetek dla osiągnięcia zysku w dłuższej perspektywie.
Projekcja ta powinna doprowadzić do ustalenia źródła finansowania dla produktów aktywnych lub możliwości zagospodarowania pozyskanych produktów pasywnych. Praktyka planowania w banku jest pewnym kompromisem pomiędzy tymi podejściami, jak również założeniem wyjściowym: uzyskania określonego poziomu dywidendy.
Suma bilansowa w procesie planowania jest wielkością, która świadczy o ekspansji banku, jeżeli przekracza poziom inflacji. Wielkość tej sumy jest ograniczona współczynnikiem wypłacalności, który dla funkcjonujących banków nie powinien być mniejszy niż 8%. Współczynnik wypłacalności= (fundusze własne netto/aktywa i zobowiązania pozabilansowe wg wag ryzyka)*100. Wagi ryzyka uwzględniają jakość poszczególnych aktywów. Wyższe wagi ryzyka posiadają aktywa o wyższej przychodowości, jak kredyty; niższe- np. papiery wartościowe skarbowe. Przy określonych funduszach własnych struktura aktywów jest zdeterminowana współczynnikiem wypłacalności i kształtuje odpowiednią sumę bilansową. Część sumy bilansowej stanowią aktywa niedochodowe niezbędne dla utrzymania płynności, jak gotówka oraz środki trwałe, dla których źródłem finansowania są fundusze własne. Pasywną stronę bilansu kształtują głównie pozyskane depozyty klientów. Depozyty rynku międzybankowego powinny być tylko uzupełniającym źródłem finansowania dla utrzymania płynności operacyjnej. Odpowiednia polityka stóp procentowych powinna ukształtować strukturę podmiotową i terminową depozytów.
Budowa planu jest procesem złożonym. Gdy w banku istnieje określony model matematyczny oraz program informatyczny do budowy planu, można go przedstawić w wariantach. Wariantowanie w takim przypadku polega na przyjęciu różnej struktury aktywów i pasywów oraz poziomu stopy procentowej. Kolejne wersje są weryfikowane przez właściwe służby produktowe. Proces planowania odbywa się też w oddziałach operacyjnych z uwzględnieniem przekazywanych parametrów oraz zadań o charakterze umownym, jak:
•    Maksymalny możliwy wzrost kosztów działania,
•    Poziom średniego wynagrodzenia,
•    Pożądany poziom wzrostu kredytów i depozytów.WARTO PRZECZYTAĆ
  • Środki trwałe i amortyzacja Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.
  • Leasing Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.
  • Wsparcie zagraniczne dla Polski wschodniej Szczególnie korzystnie Polska Wschodnia została potraktowana w programie PHARE SSG, którego środki były początkowo kierowane tylko do wybranych województw
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych w firmie Większość firm w dzisiejszych czasach posiada plan zachowywania informacji i ich odtwarzania wraz z odpowiednimi procesami
NEWSY
  • Styczniowe niebo Styczeń szykuje nam wiele atrakcji: wysokie maksimum aktywności Kwadrantydów, jasną kometę 8P/Tuttle, wciąż jasnego Marsa i zbliżającego się do opozycji Saturna
  • Raport o internetowych porównywarkach cen Porównywarki cen zagościły w polskiej sieci już na przełomie 2003 i 2004 roku stając się obecnie trwałym elementem e-commerce. Do pierwszych takich witryn należą kupujemy.pl oraz skapiec.pl.
  • Hiphopowe błogosławieństwa Ojcowie salezjanie zaproponowali raperom przełożenie słów Chrystusa na język muzyki hiphopowej. Właśnie rozpoczęły się nagrania do awangardowej płyty "Osiem błogosławieństw".
Copyright © 2007-2009seoteka